37 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku, 42 proc., że w złym, a 21 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z przeprowadzonego na początku grudnia sondażu Kantar Public. W porównaniu do wyników z listopada, o 2 punkty procentowe zmniejszył się odsetek ocen pozytywnych (z 39 do 37 proc.), a o 1 pkt. proc. zmniejszył się odsetek osób negatywnie oceniających kierunek biegu spraw w kraju (z 43 do 42 proc.). O 3 pkt. proc. zwiększył się odsetek osób niezdecydowanych.

Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija. Przy czym prawie połowa (48 proc.) uważa, że jest to rozwój powolny, a 8 proc. - że dynamiczny. Przeciwnego zdania jest 28 proc. ankietowanych. W ich ocenie gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 22 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 6 proc. - głęboki. 16 proc. nie ma zdania na ten temat.

W grudniu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, o 1 pkt. proc. zwiększył się odsetek osób, które uważają, że gospodarka się rozwija(z 55 do 56 proc.). Zmniejszył się odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w kryzysie (z 30 do 28 proc.).

35 proc. Polaków uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju się poprawią. O tym, że nic się nie zmieni, przekonanych jest 37 proc. badanych. Natomiast prawie jedna piąta (18 proc.) badanych twierdzi, że ulegną one pogorszeniu. 10 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

W grudniu, podobnie jak w listopadzie, większość pytanych (65 proc.) uważa, że w Polsce można znaleźć pracę; 8 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 57 proc., że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Prawie jedna czwarta (23 proc.) uważa jednak, że trudno jest obecnie znaleźć jakąkolwiek pracę, natomiast 3 proc. sądzi, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest w ogóle niemożliwe.

W grudniu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek osób uważających, że w Polsce można znaleźć pracę, zmniejszył się o 4 pkt. proc., odsetek osób, które sądzą, że trudno jest znaleźć pracę pozostał bez zmian.

Jak podkreśla Kantar Public stopa bezrobocia w Polsce od czerwca 2016 roku utrzymuje się na najniższym poziomie na przestrzeni ostatnich 25 lat. "Postrzeganie możliwości znalezienie pracy w Polsce również utrzymuje się na dość stałym, wysokim poziomie" - wskazano w wynikach sondażu.

Badanie przeprowadzono między 1 a 6 grudnia na reprezentatywnej próbie 1059 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.