Gimnazjaliści znają już wyniki testów do szkół średnich. Uczniowie, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 62 proc. punktów możliwych do otrzymania, a za zadania z matematyki - 48 proc. pkt.

Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 58 proc. pkt, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych (czyli biologii, chemii, fizyki i geografii) - 59 proc. pkt.

Gimnazjaliści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Przeprowadzany był on na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 63 proc. punktów możliwych do uzyskania, z języka niemieckiego - 58 proc. pkt, z rosyjskiego - 64 proc. pkt, z francuskiego - 68 proc. pkt, z hiszpańskiego - 75 proc. pkt, z włoskiego - 65 proc. pkt.

Średni wynik uzyskany z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to 45 proc. możliwych punktów, z niemieckiego - 40 proc. pkt, z rosyjskiego - 43 proc. pkt, z francuskiego - 59 proc. pkt, z hiszpańskiego - 65 proc. pkt i z włoskiego - 84 proc. pkt.

Mocne i słabe strony gimnazjalistów

Gimnazjaliści bez problemów opanowali wymagania zawarte w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego. Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających wyszukania informacji w tekście literackim lub popularnonaukowym i interpretowania danych przedstawionych na wykresie oraz rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym.

Gimnazjaliści mają jednak i pewne słabości. Na przykład w przypadku chemii mieli problem z oceną przebiegu doświadczenia, a na fizyce nie umieli dostrzec związków przyczynowo-skutkowych. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego.

W zestawie zadań z języka polskiego dla uczniów trudne okazały się zadania o złożonej konstrukcji łączące w sobie zadanie typu prawda-fałsz i wyboru wielokrotnego, a w przypadku języków obcych nowożytnych trudność sprawiły te zadania, które wymagały wypowiedzi własnej.

Egzaminy odbyły się w kwietniu

Egzaminy gimnazjalne przeprowadzone były w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia. Przystąpiło do nich ponad 388 tys. uczniów klas III gimnazjów. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawali egzaminów w kwietniu, mogli przystąpić do nich w dodatkowym terminie na początku czerwca.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu z części humanistycznej (polski oraz historia i wos), matematyczno-przyrodniczej (matematyka oraz przedmioty przyrodnicze) oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie.

Wynik porównywalny do ubiegłego roku

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z polskiego wynosił 65 proc. pkt, z historii i wos - 61 proc., z matematyki - 47 proc., z przedmiotów przyrodniczych - 50 proc. Z angielskiego na poziomie podstawowym - 63 proc. a na rozszerzonym - 46 proc; z niemieckiego (odpowiednio) - 57 proc. i 33 proc.; z rosyjskiego - 65 proc. i 38 proc.; z francuskiego - 69 proc. i 63 proc.; z hiszpańskiego - 71 proc. i 69 proc.; włoskiego - 62 proc. i 68 proc.