Jedna trzecia nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji. Blisko połowa studentów kończących specjalizację nauczycielską nie czuje się dobrze przygotowana do pracy w szkole - takie są wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Dyrektorzy skontrolowanych szkół tłumaczyli, że to sami nauczyciele nie są zainteresowani dalszym kształceniem się.

Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport po kontroli w 62 jednostkach, w tym: w Ministerstwie Edukacji Narodowej, siedmiu publicznych szkołach wyższych, w ośmiu publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, 23 jednostkach samorządu terytorialnego (siedmiu starostwach, 11 urzędach miast, dwóch urzędach miasta i gminy oraz trzech urzędach gmin) oraz w 23 szkołach publicznych (14 zespołach szkół, czterech szkołach podstawowych, dwóch gimnazjach i trzech liceach ogólnokształcących) na terenie siedmiu województw (mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego).

Z raportu NIK wynika, że 33 proc. spośród 1383 nauczycieli zatrudnionych w skontrolowanych jednostkach w roku szkolnym 2010/2011, nie uczestniczyło w żadnej z zewnętrznych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. W pięciu szkołach (czyli 22 proc.) w skontrolowanym okresie ograniczono się do przeprowadzenia od jednego do trzech posiedzeń szkoleniowych rad pedagogicznych, a w siedmiu szkołach (30 proc.) z możliwości doskonalenia zawodowego korzystali tylko pojedynczy nauczyciele.

"Sytuacja ta świadczy również o niewystarczającym motywowaniu nauczycieli przez dyrektorów szkół do uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym" - ocenia NIK.

Dyrektorzy skontrolowanych szkół tłumaczyli brak aktywności nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. niedostatecznym zainteresowaniem nauczycieli ich dalszym rozwojem zawodowym, wynikającym z uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, posiadaniem wymaganych kwalifikacji zawodowych, w tym uprawnień do nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów lub rodzajów zajęć.

Jednocześnie z raportu wynika, że blisko jedna piąta nauczycieli (18 proc.), którzy podnieśli swoje kwalifikacje, nie otrzymała przydziału zajęć odpowiadających ich przygotowaniu. W 75 proc. szkół poszerzenie kompetencji nie było powiązane z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego. Nie bez winy były też gminy, które jako organy prowadzące szkoły nie analizowały potrzeb dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowywały planów w tym zakresie.