Od nowego roku w życie wchodzi nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych, która likwiduje pojęcia używane w polskim prawie od 1949 r. Zmiana ustawy nie wpłynie na likwidację tajemnic, a jedynie na zmianie terminologii.

Ustawa na nowo definiuje pojęcie informacji niejawnych. Tym mianem określa informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne.

W uzasadnieniu projektu napisano: Ochronie określonej przepisami ustawy powinny podlegać tylko takie informacje, których ujawnienie przyniosłoby szkody interesom państwa. Konsekwencją takiej regulacji zdaniem autorów projektu ma być też radykalne zmniejszenie liczby informacji niejawnych. Tajemnice takie jak: adwokacka, lekarska, dziennikarska, danych osobowych i wiele innych określane dotychczas jako tajemnice służbowe nie mieszczą się w definicji informacji niejawnych. Według ustawy z 2010 roku będą one chronione wyłącznie na podstawie ustaw szczególnych (np. w przypadku tajemnicy adwokackiej jest to ustawa Prawo o adwokaturze).

Ustawa zachowuje cztery dotychczas obowiązujące klauzule - "ściśle tajne" i "tajne" (pod rządami poprzedniej ustawy przewidziane dla tajemnicy państwowej) oraz "poufne" i "zastrzeżone" (dotychczas związane z tajemnicą służbową). Zmienią się jednak definicje klauzul. Według przewidywań rządu sprawi to, że znaczna część informacji do tej pory ściśle tajnych będzie klauzulowana jako tajnelub poufne natomiast część informacji dotychczas tajnych"zostanie teraz objęta klauzulami poufnezastrzeżone.

Nowością w porównaniu z poprzednimi uregulowaniami jest wprowadzenie do ustawy trybu odwoławczego, jeśli odbiorca uzna, że dokumentowi nadano niewłaściwą klauzulę tajności. Ustawa odchodzi też od zdefiniowanych z góry okresów obowiązywania poszczególnych klauzul oraz zmienia zasady prowadzenia postępowań sprawdzających wobec osób, które mają być dopuszczone do informacji niejawnych. Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych zmienia aż 107 innych ustaw - od rozmaitych kodeksów aż po ustawę o cmentarzach i chowaniu. Nie zmieniły się natomiast kary za ujawnienie tajemnic.

Z podziału tajemnic na państwowe i służbowe zrezygnowano m.in. dlatego, że taka terminologia nie obowiązuje w żadnym kraju NATO i Unii Europejskiej. Zmiany w prawie dot. ochrony informacji niejawnych były konieczne ze względu na objęcie przez Polskę prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. Według rządu konieczne jest do tego bardziej elastyczne traktowanie zasad ochrony informacji o niskich klauzulach tajności, np. na potrzeby pracy w unijnych grupach roboczych. W uzasadnieniu projektu napisano również, że dotychczasowe prawo wymuszało wręcz rezygnację z nadawania klauzul bardzo ważnym informacjom z powodu konieczności ich szybkiego przetwarzania i przekazywania do odbiorców.