Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Umożliwi ona nauczycielom z długim stażem pracy przechodzenie na wcześniejsze emerytury. Po skorzystaniu z tej możliwości nie będą mogli jednak już nauczać, nawet w niepełnym wymiarze godzin.

Jeśli nauczyciel po uzyskaniu świadczenia będzie pracował w szkole, straci do niego prawo. Nie oznacza to jednak, że nie może pobierać pieniędzy z tego tytułu, gdy podejmie inną niż nauczycielska pracę, np. prowadząc własny biznes.

Świadczenie kompensacyjne ma być przyznawane osobom, które pracują co najmniej 30 lat, w tym 20 lat jako nauczyciel. Wiek uprawniający do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ma wzrastać w kolejnych latach kalendarzowych, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wysokość świadczenia będzie taka sama jak emerytury pomostowej.

Za przyjęciem całości ustawy głosowało 418 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.