W Krakowie trwa nabór na dziennego opiekuna dziecka. Ta instytucja miała być alternatywą dla przepełnionych żłobków. Jednak - jak się dowiedział reporter RMF FM Maciej Grzyb - chętnych jest niewielu. Zgłosiło się tylko sześć osób.

Za opiekę nad 5-osobową grupą maluchów we własnym domu dostać można dwa i pół tysiąca złotych miesięcznie. Wymagania są jedna duże. Dzienny opiekun dziecka na własny koszt musi na przykład przejść trwające 160 godzin szkolenie. Koszt takiego szkolenia to od 900 do 1500 złotych. Opiekun musi mieć lokal, najlepiej dom z ogrodem. Zatrudnić wolontariusza do pomocy i podpisać umowę z żłobkiem na dostawę posiłków dla maluchów.

W tej chwili w żłobkach samorządowych i placówkach prywatnych współfinansowanych z budżetu gminy jest 1845 miejsc. Liczba "oczekujących" waha się od 1500 do 3000 maluchów.

W Krakowie opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 180 zł 18 gr miesięcznie. Koszt utrzymania jednego malucha w placówce to 1200 zł.

Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6) odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. W celu weryfikacji spełnienia powyższych warunków u kandydata na dziennego opiekuna, może być przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej wywiad środowiskowy.