Wobec zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji zagrożenia epidemicznego już oficjalnie ogłoszonego, sytuacja większości przedsiębiorców się diametralnie zmienia. Przeczytaj poradnik, który dla nas przygotował mecenas Edmund Falandysz. Tym razem o wykorzystaniu internetu w pracy przedsiębiorcy.

Home office

Powszechną praktyką stała się praca zdalna tzw. "home office". W wielu branżach, w szczególności w pracach biurowych, tego rodzaju rozwiązanie się sprawdza, gdyż pracownicy mają zdalny dostęp do serwerów, skrzynek pocztowych i innych kanałów komunikacyjnych. Jest to możliwe także z tego powodu, że odbiorcy usług tego rodzaju również mają dostęp do internetu i mogą prowadzić swoje sprawy ograniczając się do takiej formy. Co jednak w przypadku innych usług?

Każde świadczenie powinno być indywidualnie ocenione i przeanalizowane pod kątem przedmiotu świadczenia. Zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Należy zatem indywidualnie  ustalać czy spełnienie danego świadczenia w nieco innej formie, w trochę inny sposób, będzie wystarczające dla realizacji celu umowy. 

Jeżeli klient wykupił bilet, zapłacił czesne lub w inny sposób zamówił świadczenie, zastanówmy się zatem czy nie ma możliwości wykonania w ten sposób zawartej umowy. W tym celu należy ustalić warunki określone pomiędzy stronami, które to warunki często zostały ustalone jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Uczelnie artystyczne

Przykładowo zgodnie z treścią Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.403 z dnia 2020.03.11) zawieszono działalność edukacyjną niektórych placówek. Rozporządzenie przewiduje jednak rozwiązanie pośrednie tj. w okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia.

Inne placówki edukacyjne

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczonym na stronie internetowej w najbliższych dniach ma wejść w życie  rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. Na obecną chwilę trwają prace nad przygotowaniem placówek do kształcenia zdalnego, uruchomiono już platformę http://gov.pl/zdalnelekcje.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433 z dnia 2020.03.13) wprowadzono ograniczenia polegające na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych rodzajów działalności, z pewnymi zastrzeżeniami. Ograniczając określoną działalność posłużono się konkretnymi kodami PKD - Polskiej Klasyfikacji Działalności. Warto zatem sprawdzić, czy w zakresie prowadzonej działalności możemy prowadzić nieco inną działalność np. przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległości lub prowadzić działalność skierowaną indywidualnie a nie działalność zbiorową. W tym celu warto zapoznać się z bazą PKD https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd

Klasyfikacja obejmuje sekcje, podsekcje, działy, grupy, klasy oraz podklasy. Warto pamiętać, że jeżeli nie mamy wpisanej danej kategorii klasyfikacji działalności, należy ją wprowadzić, np. poprzez platformę CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy w formie elektronicznej.

Teatry

Powołane rozporządzenie wprowadziło m.in. ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Nie sposób jednak uznać, że rozporządzenie obejmuje indywidualne formy artystyczne, a więc np. działalność artystyczną i literacką działalność twórczą polegającą na np. działalność niezależnych dziennikarzy czy powołana w klasyfikacji działalność renowacji prac artystycznych.

W treści rozporządzenia wprowadzono wprost określenie "zbiorowych form kultury", pod tym kątem ważne aby mieć na uwadze cel jaki ma osiągnąć rozporządzenie tj. ograniczenie skupisk ludzi, zatem prowadzenie działalności indywidualnej czy zdalnej wykluczającej skupiska większej grupy osób nie zostało zabronione, przeciwna interpretacja doprowadziłaby do absurdu. Obecna trudna sytuacja gospodarcza jednoznacznie wskazuje na konieczność stosowania w działalności środków komunikacji elektronicznej, zamiast bezpośredniej. Pozostaje jednak problem w jaki sposób działalność teatru może z formy zbiorowej przekształcić się w formę indywidualną lub zdalną, być może wykorzystane zostaną rozwiązania znane już wcześniej a mianowicie teatr telewizji lub spektakle będą nagrywane  i transmitowane online.    

Należy jednak pamiętać, że przygotowanie i nagranie spektaklu również może wiązać się z zagrożeniem wobec zaangażowania określonej liczby osób. Niestety na dzień dzisiejszy nie dysponujemy szybkimi i prostymi testami umożliwiającym wykluczenie zarażenia wirusem, co w konsekwencji umożliwiłoby dalszą działalność osób niezarażonych, z jednoczesnym uniemożliwieniem zaangażowania osób chorych lub zarażonych.

Autor: Edmund Falandysz

Jeśli prowadzisz działalności, masz wątpliwości i pytania prawne związane z obecną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa - napisz mail na adres fakty@rmf.fm. Przesłane pytania przekażemy mecenasowi Edmundowi Falandyszowi. Wkrótce opublikujemy kolejny odcinek Poradnika dla przedsiębiorców.

Więcej porad znajdziecie w naszym serwisie specjalnym 

Edmund Falandysz jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także doradcą w sprawach cywilnych wielu osób publicznych, w tym znanych artystów.

Jego doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę działalności, także o profilu międzynarodowym, w szczególności skuteczne egzekwowanie należności, ochronę danych osobowych oraz praw autorskich.

Jest z wykształcenia prawnikiem oraz informatykiem, co pozwala mu na zaawansowaną analizę w czasie prowadzenia spraw.

Jest absolwentem Geneva High School Illinois a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Informatyki Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.