Od dziś do 21 grudnia będą odbywały się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Egzaminy próbne z matury będą przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych na wszystkich poziomach.

Egzaminy próbne z matury - harmonogram

Dziś, zgodnie z harmonogramem CKE, szkoły mogą przeprowadzić egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym, jutro egzamin próbny z języka angielskiego (najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego) na poziomie podstawowym, a po południu z języków: francuskiego na poziomie podstawowym, hiszpańskiego na poziomie podstawowym, niemieckiego na poziomie podstawowym, rosyjskiego na poziomie podstawowym i włoskiego na poziomie podstawowym.

14 grudnia rano szkoły będą mogły przeprowadzić egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z filozofii, historii muzyki, języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka łemkowskiego i z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

15 grudnia rano będzie egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języków francuskiego i niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

16 grudnia rano będą egzaminy próbne z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z fizyki, historii sztuki i wiedzy o społeczeństwie.

19 grudnia rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z geografii, języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym oraz z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie rozszerzonym.

20 grudnia rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki i z języków rosyjskiego oraz włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

21 grudnia rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z historii.

Egzaminy próbne z matury - test dla samych uczniów

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy szkoły dostają od CKE.

Będą też dostępne na stronie internetowej Komisji, aby uczniowie, którzy nie mogą być w szkole, mieli do nich dostęp w domu.

Arkusze rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na stronach internetowych CKE i OKE oraz przekazywane dyrektorom szkół w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu.

Najważniejsze w próbnych egzaminach maturalnych jest to, by każdy uczeń dostał informację zwrotną, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

Będzie to drugi test diagnostyczny w tym roku szkolnym organizowany dla maturzystów przez CKE. Pierwszy test przeprowadzono pod koniec września. Wówczas próbne egzaminy maturalne były tylko z przedmiotów obowiązkowych.

​Egzaminy próbne z matury - nowa formuła

Wiosną 2023 roku do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.

Aby zdać maturę - tak jak obecnie - trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie progu zaliczeniowego (próg obowiązywać będzie dopiero na maturze w 2025 r.).

Na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa, niż dotąd, lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. 

Wypracowanie ma być też dłuższe, niż do tej pory. Dotąd było to minimum to 250 słów. W 2023 i 2024 r. uczniowie będą musieli napisać tekst z minimum 300 słów, a od 2025 - 400 słów.

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Do tej pory zdający mieli tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.

Na nowej maturze wydłużony będzie czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów.

​Egzaminy próbne z matury - technikum

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.

Wiosną 2023 r. absolwenci techników zdawać będą maturę jeszcze według starych zasad - będzie to ostatni rocznik absolwentów czteroletnich techników.