Znamy treść wstępu, który ma poprzedzić ustawę o ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Senatorowie PO, którzy zrezygnowali ze składania poprawek do ustawy ratyfikacyjnej, w otwierającej ją preambule starają się zagwarantować wydatkowanie unijnych środków w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności.

Po skierowaniu ustawy ratyfikacyjnej do Senatu Marszałek Grodzki zapowiadał dołączenie do niej poprawek, warunkujących jej uchwalenie możliwością szerokiej kontroli korzystania ze środków Funduszu Odbudowy

Po zebraniu opinii prawników, kwestionujących jednak możliwość dołączania do ustawy ratyfikacyjnej takich poprawek, senatorowie KO zrezygnowali z ich przedstawiania. Zapowiedzieli jednak dołączenie do ustawy tzw. preambuły - uroczystego wstępu opisującego intencje uchwalania tej regulacji. W Senacie ma tez powstać uchwała dotycząca ratyfikacji Funduszu i sposobów korzystania z niego, opisanych w Krajowym Planie Odbudowy.

Dziś poznaliśmy treść preambuły, która opisuje m.in. sposób tworzenia Komitetu Monitorującego, nadzorującego realizację projektów finansowanych z Funduszu Odbudowy. Preambuła przygotowana przez senatora Bogdana Klicha zapowiada też uchwalenie odrębnej ustawy, dotyczącej m.in. sposobu powoływania części członków Komitetu Monitorującego.

Dokument, który ma otwierać ustawę ratyfikacyjną wyraża także przekonanie, że podstawą realizacji Krajowego Planu Odbudowy będzie poszanowanie zasad, zapisanych w preambule.

Treść preambuły do ustawy ratyfikacyjnej

W osiemnastym roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność europejska, a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy.

W trosce o przyszłość i pomyślność naszej Ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego Funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów. Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych.

W tym celu zostanie powołany Komitet Monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W skład tego Komitetu wejdą przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych oraz organizacji pozarządowych wskazani przez te podmioty według przepisów odrębnej ustawy.

W przekonaniu , że poszanowanie powyższych zasad będzie niewzruszoną podstawą realizacji Krajowego Planu Odbudowy, stanowi się, co następuje:

Opracowanie: