​Polska jest jednym z krajów Unii o największej liczbie skarg z zakresu ochrony środowiska do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ochrona środowiska znacznie się poprawiła od wejścia Polski do UE. O wiele lepsza jest już jakość wód w kąpieliskach, a jakość wód pitnych spełnia unijne normy w 100 procentach. Komisja Europejska opublikowała jednak raport, z którego wynika, że wiele jest jeszcze do zrobienia, zwłaszcza w kwestii jakości powietrza, zarządzania ryzykiem powodziowym i zwiększania recyklingu odpadów komunalnych.

W celu poprawy jakości powietrza, Komisja Europejska zaleca Polsce ustanowienie norm emisji dla indywidualnych kotłów węglowych.

W raporcie zwrócono uwagę, że uderzający jest fakt, że mimo tak poważnego problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza, Polska nie ma standardów dotyczących sprzedawanych na rynku paliw stałych i norm emisji dla nowych kotłów. Bruksela pozwała już Polskę do TSUE w związku z notorycznym przekraczaniem norm zanieczyszczenia powietrza. 

Polska musi także inwestować w recykling surowców i kompostowanie, bo tylko 32 proc. odpadów komunalnych poddaje się recyklingowi, czyli mniej niż średnia unijna.

"Należy skupić się na wypełnianiu obowiązku segregacji w celu podniesienia współczynnika recyklingu, zwłaszcza poprzez wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów nadających się do recyklingu dla gospodarstw domowych i poprzez utworzenie w każdej gminie miejsc przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów szczególnych (tzw. "punktów selektywnej zbiórki odpadów")" - czytamy w raporcie. 

Zalecenia dot. odpadów i zarządzania ryzykiem powodziowym

Komisja Europejska uważa również, że polskie władze powinny wzmocnić egzekwowanie przepisów dotyczących odpadów. Chodzi zwłaszcza o kontrole firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami lub ich unieszkodliwianiem, a także o wprowadzenie skutecznych sankcji dla gmin, by "przymusić" je do ograniczenia praktyk nielegalnego wyrzucania odpadów. 

Z raportu wynika także, że Polska musi wprowadzić zmiany w kwestii oczyszczania ścieków komunalnych i zarządzania ryzykiem powodziowym.

(łł)