Kancelaria premiera przedstawiła listę 36 priorytetowych projektów ustaw na ten rok. Wśród najważniejszych projektów są: ustawa o obniżeniu składek do OFE, o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o świadczeniach rodzinnych.

We wtorek kancelaria premiera opublikowała plan legislacyjny rządu na 2011 rok, który zawiera listę 96 projektów ustaw i 41 założeń do projektów ustaw. Premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów swojego gabinetu, aby wytypowali i skoncentrowali się na kilku najważniejszych projektach - w ten sposób powstała lista priorytetów - 36 priorytetowych projektów ustaw i 25 założeń do projektów ustaw.

Wśród priorytetów znalazły się m.in. projekty ustaw: o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dotyczący likwidacji NIP), odwróconym kredycie hipotecznym, ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - część II, o Funduszu Kolejowym, ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, o radiofonii i telewizji.

Kolejne priorytety rządu na 2011 rok, to: projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, projekt zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym, projekt ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Euro 2012, projekt noweli ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz projekt nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.