173 miliony 524 tysiące złotych nagród dostali w ubiegłym roku urzędnicy spółek, nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Chodzi m.in. o agencje rolnicze, instytuty badawcze, ośrodki czy spółki, w których Skarb Państwa posiada część udziałów. Szefowie poszczególnych spółek dostali natomiast w ubiegłym roku w sumie ponad 1 mln 700 tysięcy złotych nagród.

Szczegóły nagród dla pracowników spółek podległych Ministerstwu Rolnictwa ujawniono w odpowiedzi na interpelację posłów Platformy Obywatelskiej. Ogromna kwota (prawie 170 mln złotych) dotyczy w istocie wszystkich urzędników kolejnych instytucji. I tak, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozdano aż 52 miliony 128 tysięcy złotych nagród - średnio, każdy z ponad 9,5 tysiąca pracowników Agencji dostał więc 5,5 tysiąca złotych nagrody.

Prawie 50 milionów złotych rozdzielono też między urzędników KRUS-u - tu przeciętny pracownik mógł liczyć na więcej - średnio na 8 tysięcy złotych. W samym Ministerstwie Rolnictwa wypłacono 6 mln 281 tysięcy nagród, 6 mln 495 tysiące trafiło z kolei do istniejącego od września 2017 r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W odpowiedzi na interpelację resort nie informuje natomiast o nagrodach dla 41 spółek, które w jego imieniu nadzoruje sam KOWR. Jak czytamy w dokumencie, "szczegóły z zakresu wystąpienia przesłanek do wypłaty nagród pracownikom należą do wyłącznych kompetencji zarządu (spółek podległych KOWR - przyp. red.) w ramach prowadzonej polityki personalnej". Chodzi między innymi o słynne stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim i Michałowie.

Szefowie też nagrodzeni

Na wysokie premie mogli liczyć również szefowie spółek podległych Ministerstwu Rolnictwa - do nich trafiło ponad 1 mln 700 tysięcy złotych. Na długiej liście nagrodzonych uwagę zwraca np. Krajowa Spółka Cukrowa - dwóch (niewymienionych z nazwiska) członków zarządu tej spółki dostało po 62 tysiące złotych rocznej nagrody. Szefostwo Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach też nie może narzekać - dyrektor dostał 51 tysięcy złotych, a jego dwaj zastępcy po 45 tysięcy.

Wysokie nagrody trafiły do ludzi blisko powiązanych z obozem rządzącym - np. w KRUS-ie. W sumie prezes zarządu i jego zastępcy dostali ponad 108 tysięcy złotych. Tymczasem szef Kasy, Adam Sekściński i jego zastępca Andrzej Knieć to byli samorządowcy PiS-u i protegowani ministrów Jurgiela i Kowalczyka. Panowie, jako dodatek do pensji w okolicach 15 tysięcy złotych dostali 27 tysięcy złotych nagrody w przypadku prezesa i 21 tysięcy w przypadku wiceprezesa. Wśród nagrodzonych jest też Główny Inspektor Ochrony Roślin, Andrzej Chodkowski - pełnomocnik komitetu wyborczego w Porozumieniu Jarosława Gowina - on dostał dodatkowe 12 tysięcy złotych.

Tabela zawiera informację na temat łącznych kwot nagród wypłaconych w 2017 r. w MRiRW, ARiMR, KRUS, KOWR, spółkach nadzorowanych przez MRiRW oraz pozostałych instytucjach, instytutach i resortowych szkołach rolniczych

Nagrody wypłacone w 2017 roku

Lp.WyszczególnienieŁączna kwota nagród wypłacona w 2017 r., brutto w zł
1.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi6 281 950,75
2.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa52 127 925,00
3.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego49 927 359,00
4.Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa6 495 962,00
5.Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie0,00
6.Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie69 635,43
7.Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt202 150,68
8.Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa275 798,02
9.Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO484 835,00
10.Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych1 120 407,00
11.Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie24 000,00
12.Główny Inspektorat Weterynarii1 088 402,03
13.9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii775 843,15
14.Polski Klub Wyścigów Konnych96 329,10
15.16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW16 574 158,10
16.21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów27 600 000,00
17.10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW6 392 760,75
18.47 resortowych szkół rolniczych3 969 539,00
19.Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej17 360

Tabela zawiera informację na temat wynagrodzeń, w kwotach brutto, kierownictwa ARiMR, KRUS w grudniu 2015 r., w grudniu 2016 r. i w grudniu 2017 r.

Wynagrodzenia kierownictwa ARiMR i KRUS

Wyszczególnieniewynagrodzenie brutto w grudniu 2015 r.w grudniu 2016 r.w grudniu 2017 r.
ARiMR 
Prezes ARiMR19 863,2425 682,3426 422,68
Zastępca Prezesa ARiMR20 700,0020 700,0017 734,24
Zastępca Prezesa ARiMR20 700,0019 961,8220 700,00
Zastępca Prezesa ARiMR14 989,0320 700,0020 700,00
Zastępca Prezesa ARiMR20 700,0020 700,0020 700,00
Zastępca Prezesa ARiMR 20 700,0020 700,00
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Prezes KRUS11 446,80*15 085,6915 389,16
Zastępca Prezesa KRUS10 600,0013 460,5013 635,52
Zastępca Prezesa KRUS10 600,0013 460,5013 635,52
Zastępca Prezesa KRUS 13 460,5013 635,52

* odwołanie Prezesa KRUS ze stanowiska z dniem 07.12.2015 r.

Nagrody wypłacone w 2017 r. poszczególnym prezesom (dyrektorom) i ich zastępcom w ARiMR, KRUS, KOWR, spółkach nadzorowanych przez MRiRW oraz kierownictwu pozostałych instytucji podległych MRiRW.

Nagrody wypłacone w 2017 r. poszczególnym prezesom i ich zastępcom w ARiMR, KRUS, KOWR...

Lp.WyszczególnienieKwota nagród wypłacona w 2017 r. (brutto w zł)
1.ARiMR0,00
 Prezes0,00
 Zastępca Prezesa0,00
2.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego108 136,00
 Prezes KRUS27 500,00
 Zastępca Prezesa KRUS36 636,00
 Zastępca Prezesa KRUS21 000,00
 Zastępca Prezesa KRUS23 000,00
3.KOWR0,00
 Dyrektor Generalny0,00
 Z-ca Dyrektora Generalnego0,00
4.Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie0,00
5.Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie23 950,43
 Dyrektor13 721,86
 Z-ca Dyrektora10 228,57
6.Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt73 285,00
 Dyrektor37 885,00
 Z-ca Dyrektora35 400,00
7.Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa33 100,00
 Główny Inspektor12 000,00
 Zastępca Głównego Inspektora12 000,00
 Dyrektor Generalny9 100,00
8.Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej92 500,00
 Dyrektor COBORU13 500,00
 Zastępca Dyrektora COBORU27 000,00
 Zastępca Dyrektora COBORU26 000,00
 Zastępca Dyrektora COBORU26 000,00
9.Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych42 207,00
 Główny Inspektor15 000,00
 Zastępca Głównego Inspektora14 000,00
 Dyrektor Generalny13 207,00
10.Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie0,00
 Dyrektor0,00
 Z-ca Dyrektora0,00
11.Główny Inspektorat Weterynarii75 901,25
 Główny Lekarz Weterynarii20 000,00
 I Zastępca GLW18 000,00
 II Zastępca GLW16 000,00
 Dyrektor Generalny21 901,25

(mpw)