Zakrycie twarzy, zmiana miejsca na stadionie - mandat 2 tysiące złotych. Wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów: noży, rac i petard - 3 tysiące złotych. Rząd przyjął ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją piłkarskich mistrzostw Europy - Euro 2012.

Jak przekonuje premier wysokie mandaty wystawiane jeszcze na stadionie mają być lekiem na chuligaństwo. Donald Tusk grozi, że stadiony nie spełniające wymogów bezpieczeństwa nie zostaną dopuszczone do rozgrywek ligowych.

Oto szczegółowe propozycje zawarte w przyjętych przez rząd projektach ustaw:

Zakazy stadionowe i monitoring elektroniczny

Specustawa zakłada wprowadzenie elektronicznego monitoringu chuliganów stadionowych. Obowiązek stawiennictwa w jednostce policji miałby zostać co do zasady zastąpiony obowiązkiem przebywania przez skazanego - podczas trwania meczu - w miejscu stałego pobytu, połączonym z monitorowaniem jego przebywania za pomocą aparatury elektronicznej.

Monitoring elektroniczny dotyczyłby jednak tych pseudokibiców, wobec których taki zakaz orzeczony byłby już na mocy znowelizowanej ustawy. Zakaz wstępu na imprezę masową ma obejmować wszelkie imprezy masowe w Polsce oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium kraju. Zakazy będą orzekane na okres od sześciu miesięcy do sześciu lat.

Wtargnięcie na stadion

Projekt wprowadza odpowiedzialność karną za wdzieranie się podczas imprezy na teren całego obiektu, gdzie prowadzona jest ta impreza, a nie tylko np. na murawę boiska. Takiej osobie będzie grozić grzywna (3 tys. zł), kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zasłanianie twarzy podczas meczu

W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza się następujący zapis: "Kto w miejscu i czasie trwania imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w sposób uniemożliwiający lub istotnie utrudniający rozpoznanie twarzy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tys. zł".

Sale sądowe na stadionach

Projekt przewiduje, że zatrzymani chuligani byliby sądzeni jeszcze na stadionach, a rozprawy odbywałyby się za pomocą tzw. wideokonferencji. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba zatrzymana za popełnienie przestępstwa, które podlega rozpoznaniu w trybie przyspieszonym, nie będzie musiała być doprowadzana do sądu na rozprawę. Rozprawę poprowadziłby sędzia dyżurujący w budynku sądu.

Sprzedaż, podawanie i picie alkoholu

Nowe przepisy mają także pozwolić, by niskoprocentowy alkohol, np. piwo, można było sprzedawać i pić podczas meczu na stadionach i w tzw. strefach fanów na terenie miast, ale jedynie podczas zbliżających się mistrzostw Euro 2012, od 1 czerwca do 8 lipca 2012 r. Obecnie polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu podczas zawodów na stadionach, jednak UEFA chce, by taka możliwość istniała. Powodem jest m.in. to, że jednym ze strategicznych sponsorów Euro 2012 jest producent piwa.

Uczestnikom imprez masowych, za wyjątkiem tych o podwyższonym ryzyku, będą mogły być sprzedawane napoje alkoholowe zawierające do 4,5 proc. alkoholu. Niedozwolona będzie sprzedaż, w twardych opakowaniach wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tys. zł.

Zintegrowany system identyfikacji kibiców

Specustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z zastrzeżeniem artykułu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu identyfikacji kibiców. W ramach Ekstraklasy przepisy te wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, w ramach I ligi piłki nożnej - 1 stycznia 2013 r., w ramach innych rozgrywek - 1 stycznia 2014 r.

Zakaz posiadania ostrych przedmiotów w miejscach publicznych

Wśród zapisów projektu specustawy jest też wprowadzenie kar - aresztu, ograniczenia wolności albo 3 tys. zł grzywny - za posiadania niebezpiecznych narzędzi - m.in. noży i maczet - w miejscu publicznym, np. w drodze na mecz, gdy zachodzi podejrzenie, że mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób. W razie popełnienia wykroczenia obowiązuje przepadek tych przedmiotów, nawet jeśli nie stanowiły one własności sprawcy.

Ostrzejsze kary za fałszywe alarmy bombowe

Zaostrzone mają zostać kary za fałszywe alarmy bombowe. Obecnie sprawcy takich alarmów są karani na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń, najczęściej grzywną czasem aresztem do 30 dni. Po zmianach grozić ma za to od sześciu miesięcy nawet do ośmiu lat więzienia. Karane ma być także niszczenie lub kradzież infrastruktury - np. trakcji kolejowej, tramwajowej, szyn, sieci elektrycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez policję

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Euro 2012 policja będzie mogła gromadzić i przetwarzać informacje, w tym dane o osobach mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas turnieju. Chodzi też o dane uzyskane lub przetwarzane przez inne organy, służby i instytucje państwowe, a także te uzyskane przez organy ścigania innych państw. Takie dane będą mogły być wykorzystywane bez wiedzy i zgody tych osób. Jednak będzie można je przetwarzać maksymalnie do końca października 2012 r.

Przywrócenie tymczasowej kontroli granicznej

W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej możliwe będzie utworzenie drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich przejść granicznych. Wzór wykazu przejść granicznych w drodze rozporządzenia określi minister spraw wewnętrznych i administracji.

Ekwiwalent dla funkcjonariuszy za przedłużony czas służby

Zaproponowano także przepisy, które umożliwią przedłużenie czasu służby funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Funkcjonariuszom, których czas służby został przedłużony w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa lub porządku publicznego podczas Euro 2012 (ponad 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku) zostanie wypłacony ekwiwalent.