Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji uchyliła decyzję władz Warszawy z 2013 roku w sprawie ul. Poznańskiej 14. Nieruchomość została wtedy przekazana w użytkowanie wieczyste spadkobiercy dawnych właścicieli. Reprezentował ich adwokat Robert N.

Komisja orzekła w punkcie pierwszym o uchyleniu w całości decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2013 r. i odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Dwa - o nadaniu wyżej wymienionej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Trzy - o uchyleniu w całości decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 października 2013 r. i umorzeniu postępowania administracyjnego - powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Decyzja reprywatyzacyjna została wydana z rażącym naruszeniem prawa m.in. ze względu na brak należytej staranności prezydenta stolicy przy ustaleniu stanu faktycznego sprawy - twierdził Jaki. Jego zdaniem, wydając decyzję reprywatyzacyjną władze stolicy dysponowały prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 12 kwietnia 2010 roku, z którego wynikało, że spadkobierca nabył spadek po swoich krewnych. Jednak w przypadku zaistnienia wątpliwości odnoszących się do prawidłowości tego orzeczenia spadkowego mogło ono podlegać wzruszeniu w odpowiednim trybie - dodał Patryk Jaki. Prezydent Warszawy nie podjął jednak żadnych starań w celu zbadania ewentualnego dziedziczenia spadku po przedwojennych właścicielach nieruchomości przy Poznańskiej 14 przez Skarb Państwa. Prezydent Warszawy nie dokonał tego ani w okresie do 2010 r. (...), ani w okresie od 2010 do 2013 r. (...), ani od 2013 do 2017 r. - podkreślił przewodniczący komisji.

Patryk Jaki tłumaczył, że z opinii biegłego wynikało, że wartość rynkowa udziałów Piecyka i N. na dzień nabycia spadku wynosiła ponad 18 mln zł, czyli - jak zaznaczył - nabyli oni ten spadek za "cenę o ponad 14 mln zł niższą od ówczesnej łącznej wartości rynkowej ich udziałów". W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że roszczenie do nieruchomości warszawskiej zostało przeniesione w zamian za świadczenie wzajemne, które w oczywisty sposób nie było adekwatne do wartości nieruchomości - dodał Jaki.

Historia Poznańskiej 14

Komisja badała sprawę Poznańskiej 14 od końca sierpnia. W 2013 roku przekazano budynek w użytkowanie wieczyste na 99 lat spadkobiercy dawnych właścicieli, którego reprezentował adwokat Robert N. Decyzję w imieniu prezydent Warszawy podpisał były  wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Jerzy Mrygoń. Kilka miesięcy po przekazaniu w użytkowanie wieczyste spadkobierca sprzedał spadek Robertowi N. i Januszowi Piecykowi. Jak podawały media, w styczniu 2014 roku sprzedali oni nieruchomość spółkom Jowisz związanym z Grupą Fenix. Na początku sierpnia tego roku m.st. Warszawa złożyło wniosek o zmianę postanowienia "w przedmiocie nabycia spadku".

W trakcie rozprawy mieszkańcy kamienicy zeznali m.in., że prokuratura odrzuciła ich zawiadomienie o nieprawidłowościach w postępowaniu spadkowym, a miasto nie oferowało pomocy osobom zmuszonym do opuszczenia lokali.

Zarząd Fenix Group w stanowisku przekazanym wtedy mediom informował, że firma z wyjątkową starannością podeszła do zakupu kamienicy przy Poznańskiej 14 i "w dobrej wierze, zgodnie z prawem" nabyła 63 proc. udziałów w kamienicy.

(ug)