Wyprawka, której w pełni nie da się wykorzystać, to kolejna z długiej listy wpadek minister edukacji Krystyny Szumilas. Rząd obiecał upośledzonym uczniom ekstrapieniądze na zakup podręczników, które... nie istnieją – pisze „Rzeczpospolita”.

Zobacz również:

W tym roku szkolnym rząd postanowił wspomóc finansowo nie tylko uczniów zdrowych, ale i upośledzonych. Program wyprawki szkolnej objął dzieci słabowidzące, niesłyszące oraz te z upośledzeniami umysłowymi.

Dostali oni także dodatkowy przywilej. MEN, które jest autorem tego rządowego rozporządzenia, przewidziało ekstradopłatę do zakupu podręczników i pomocy szkolnych w wysokości 770 zł, ponad trzykrotnie wyższą od standardowej kwoty 225 zł. Postawiło jeden warunek. Warunek, którego się nie da spełnić.

W rozporządzeniu czytamy, że o wyższą kwotę dofinansowania mogą się ubiegać tylko ci uczniowie, którzy kupią podręczniki przeznaczone do kształcenia specjalnego dopuszczone do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Lista takich podręczników przeznaczonych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym nie istnieje - mówi Małgorzata Chowaniec, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Nowym Targu.

W odpowiedzi rzecznik MEN wskazał listę, która jest wykazem podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, jednak zdaniem ekspertów można je wykorzystywać tylko do pracy z uczniami upośledzonymi w stopniu lekkim.

Uczniowie z większym stopniem upośledzenia kształcą się według innej podstawy programowej niż uczniowie zdrowi i ci upośledzeni w stopniu lekkim. Podręczniki z tej listy nie są przydatne w naszej pracy - mówi Chowaniec.

Wyjaśnia, że jej podopieczni nie mają takich przedmiotów jak język polski, matematyka czy biologia.

"Rzeczpospolita" ponownie więc poprosiła MEN o wyjaśnienie. Tym razem rzecznik napisał nam, że "ze względu na specyficzny charakter edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy nie opracowuje się odrębnych podręczników dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym".

W odpowiedzi na tekst „Rzeczpospolitej” MEN przysłał komunikat do Polskiej Agencji Prasowej:

Kształcenie specjalne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym wymaga od nauczyciela szczególnie zindywidualizowanego doboru pomocy dydaktycznych i podręczników. To nauczyciel decyduje bowiem czy i z jakich narzędzi korzysta prowadząc zajęcia.

Ze względu na specyficzny charakter edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy, nie opracowuje się odrębnych podręczników dla takich uczniów.

Nauczyciele, realizując treści nauczania określone w podstawie programowej mogą korzystać z dowolnych podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego (zarówno przeznaczonych do kształcenia ogólnego jak i specjalnego) oraz różnych, dostępnych na rynku materiałów dydaktycznych, np. książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych i opracowań wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej.

W związku z tym w Rządowym programie pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" uwzględniono trzy możliwości otrzymania dofinansowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Do kwoty 770 zł - w przypadku korzystania w szkole podstawowej lub gimnazjum wyłącznie z podręczników dopuszczonych do kształcenia specjalnego. Ich wykazy znajdują się na stronach internetowych MEN. Uczeń upośledzony w stopniu umiarkowanym lub znacznym może korzystać z każdego podręcznika z tych list niezależnie od tego, do jakiego rodzaju niepełnosprawności ten podręcznik został dopuszczony.

Do kwoty 225 zł - w przypadku korzystania w szkole podstawowej lub gimnazjum z podręczników dopuszczonych do kształcenia ogólnego (niezależnie od etapu edukacyjnego i klasy) lub pomocy dydaktycznych. W tym przypadku uczeń nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.

Do kwoty 770 zł - w przypadku korzystania w szkole podstawowej lub gimnazjum z podręczników dopuszczonych zarówno do kształcenia ogólnego oraz specjalnego (niezależnie od etapu edukacyjnego i klasy oraz rodzaju niepełnosprawności) lub pomocy dydaktycznych. Przy czym dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego oraz pomocy dydaktycznych nie może przekroczyć 25 proc. tej kwoty, to jest 193,50 zł. Pozostałe środki mogą być wydatkowane na zakup podręczników do kształcenia specjalnego.

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym może korzystać ze wszystkich podręczników umieszczonych na listach (poniżej linki). Zakupując dowolny podręcznik z tych list (lub kilka podręczników) otrzyma zwrot w ramach kwoty 770 zł.

"Rzeczpospolita"

(mpw)