Test z języka obcego to ostatni ze sprawdzianów wiedzy w ramach egzaminu ósmoklasisty 2023. Wczoraj uczniowie zdawali matematykę, a w poniedziałek język polski. Odpowiedzi z dzisiejszego egzaminu opublikujemy na RMF24.pl.

Uczniowie przystąpią do egzaminu z języka obcego 25 maja w czwartek o godz. 9.00 i będą mieć 90 minut na wypełnienie arkusza. Osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się otrzymają dodatkowe 45 minut na egzaminie.

Z jakich części składa się egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Większość z uczniów wybrała język angielski. Egzamin ósmoklasisty z niego obejmuje kilka części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną.

W tym roku zadania na egzaminie z języka angielskiego będą odpowiadać poziomowi B1. Do 2021 na sprawdzianie obowiązywał poziom A2/A2+.

Sprawdzian z języka angielskiego rozpocznie się od tzw. listeningu, czyli części testującej umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Ten fragment egzaminu trwa około 20-25 minut.

Później każdy z uczniów przystąpi do rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych.

W tej części znajdziemy pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi będzie trzeba udzielić na bazie krótkich tekstów i/lub obrazków. Mogą również pojawić się "zadania z luką", czyli takie, w których zdający musi wpisać w szyk zdania brakujące słowo.

Sprawdzanie rozumienia tekstu pisanego, to przede wszystkim gotowy tekst w języku angielskim, który uczeń musi przeczytać i uzupełnić luki w podobnym fragmencie napisanym po polsku, tak by oddawały sens tekstu oryginalnego.

W części egzaminu sprawdzającej znajomość środków językowych, mogą się pojawić zadania: jednokrotnego wyboru, zadania z lukami, z parafrazą, fragmenty do tłumaczenia, układania zdań z podanych słów i zadania z dobieraniem w pary.

Egzamin ósmoklasisty kończy zadanie z wypowiedzi pisemnej, które polega na stworzeniu krótkiego tekstu zawierającego od 50 do 120 wyrazów.

W poprzednich latach (licząc od 2019 roku) część pisemna polegała na przygotowaniu e-maila. Można jednak spodziewać się, że pojawią się też inne formy pisemne: wiadomość i wpis na blogu.

Raport specjalny - egzamin ósmoklasisty

Pamiętajmy, że egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć.

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni. W tym roku odbywa się w dniach od 23 do 25 maja. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu - w środę - z matematyki. W trzecim dniu - w czwartek -  zmierzą się z egzaminem z języka obcego (w tym z języka angielskiego). 

W specjalnym raporcie Egzamin ósmoklasisty 2023 znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiegomatematyki i języka angielskiego. Ósmoklasisto, bądź z nami!

Testy zostaną sprawdzone przez egzaminatorów

Prace ósmoklasistów będą oceniane przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca. 

Wszystkie najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty, a także o rekrutacji do szkół średnich znajdziesz w naszym raporcie specjalnym Egzamin ósmoklasisty 2023  

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 12-14 czerwca. 

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.