Po 10 latach sporu Ministerstwo Skarbu przejmie kontrolę nad PZU. Jest ugoda z holenderskim Eureko. Choć rozmowy nie były łatwe, nad ranem podpisano porozumienie.

Ogłosił to nie kryjąc radości minister skarbu Aleksander Grad.

Eureko zrezygnuje z odszkodowania, którego domagało się od Polski przed międzynarodowymi instytucjami. Zrezygnuje też z uprawnień strategicznego inwestora w PZU SA. Zacznie się wycofywać ze spółki. Z chwilą podpisania porozumienia oddało 10 procent swoich akcji. Po wejściu spółki na giełdę pozbędzie się kolejnych 5 procent, a docelowo zejdzie poniżej 13 procent udziałów.

W 2010 roku PZU ma trafić na giełdę, chyba, że nie będzie to korzystny moment, wtedy debiut ubezpieczyciela można przesunąć ale nie dalej niż do końca 2012 roku.

To zdjęcia z podpisania porozumienia, już po tym jak się dogadali, jakoś nikt nie chce pokazać się w sytuacji trzaskania drzwiami :-)

Szczegóły porozumienia w komunikacie Ministerstwa Skarbu:

Porozumienie Skarbu Państwa z EUREKO BV w sprawie PZU SA. Polska odzyskuje kontrolę nad największym ubezpieczycielem.

Ministerstwo Skarbu Państwa po wielomiesięcznych negocjacjach zawarło z Eureko BV porozumienie dotyczące PZU SA. W jego wyniku Skarb Państwa odzyska kontrolę nad tą strategiczną dla Polski firmą ubezpieczeniową, a Eureko BV docelowo wycofa się z PZU SA. Jednocześnie Eureko BV wycofuje roszczenia o odszkodowanie kierowane do Skarbu Państwa, których wartość szacowało na około 36 miliardów złotych. Tym samym Minister Skarbu Państwa osiągnął wszystkie strategiczne cele, jakie postawił sobie na początku negocjacji.

Porozumienie kończy blisko 10-letni spór wokół prywatyzacji PZU SA, z którym nie mogły sobie poradzić poprzednie rządy. W wyniku porozumienia Skarb Państwa uzyska między innymi następujące korzyści:

1. zrzeczenie się roszczeń Eureko BV wobec Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i PZU SA, w tym zrzeczenie się roszczeń arbitrażowych;

2. zgoda Eureko BV na rezygnację z uprawnień strategicznego inwestora w PZU SA;

3. zgoda Eureko BV na obniżenie swojego udziału w PZU SA do 23% natychmiast, 18% po przeprowadzeniu IPO i docelowo poniżej 13%;

4. zgoda Eureko BV na nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec PZU SA przez 3 lata po zejściu poniżej 13%;

5. zobowiązanie się Eureko BV do niezwiększania swojego udziału kapitałowego w PZU SA przez 15 lat;

6. zrzeczenie się uprawnień indywidualnych Eureko BV (do powoływania 4 członków Rady Nadzorczej i 2 członków Zarządu, w tym wiceprezesa) w PZU SA przyznanych na mocy istniejących umów i statutu;

7. zgoda Eureko BV na wygaśnięcie Umowy Sprzedaży Akcji i Pierwszej Umowy Dodatkowej, m.in. w zakresie postanowień zakazujących Skarbowi Państwa zbywania istotnych pakietów akcji PZU SA na rzecz innych podmiotów.

W zamian za wyżej wymienione i zawarte w umowie postanowienia Eureko BV uzyskuje prawo do otrzymania kwoty 3.550.000.000,00 złotych jako dywidendy uzyskanej z tytułu użytkowania akcji Skarbu Państwa i kwoty 1.224.142.000,00 złotych jako kwoty gwarantowanej przy rozliczeniu sprzedaży 4,9% akcji PZU SA w IPO. Umowa nie przewiduje natomiast płatności na rzecz Eureko BV z budżetu państwa.

Warunki te należy zestawić z efektami braku porozumienia. Z uwagi na przegrany przez Polskę arbitraż, Eureko BV mogłoby uzyskać pełną kontrolę nad PZU SA dokupując 21% udziałów do posiadanych 33% (na czym, wskutek różnicy ceny w latach 2001-2009 mogłoby zarobić nawet około 6 mld złotych), zaś wypłata z polskiego budżetu na rzecz Eureko BV mogłaby wg roszczeń Eureko sięgać kwoty 36 mld złotych.

Płatności dla Eureko nie będą realizowane z budżetu państwa, a zatem podatników. Odblokowanie dywidendy jest też korzystne dla Skarbu Państwa, bowiem z jej tytułu około 3,4 mld złotych wpłynie w tym roku do budżetu.

Kolejnym korzystnym dla polskiego rynku efektem Porozumienia jest zgoda obu stron na publiczną ofertę sprzedaży akcji i doprowadzenie do debiutu PZU SA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w najbliższym sprzyjającym terminie. Intencją Skarbu jest, aby nastąpiło to w 2010 roku, a jeśli termin ten nie będzie korzystny, to powinno to nastąpić nie później niż do końca 2012 roku. Oferta publiczna odbędzie się pod kontrolą Skarbu Państwa.

Zawarcie Porozumienia jest zgodne ze strategicznym celem Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej uczynienia z PZU SA silnej instytucji finansowej mającej swe centrum decyzyjne na terytorium Polski i notowanej na warszawskiej giełdzie. PZU SA już jest firmą znaczącą na rynku europejskim – podpisanie Porozumienia otwiera przed nią nowe możliwości i budowę silnej pozycji w tej części Europy.

Zakończenie sporu w formie porozumienia akcjonariuszy przyczynia się do utrzymania wiarygodności Polski jako rzetelnego partnera w międzynarodowych relacjach gospodarczych.

Porozumienie będzie jawne i zostanie udostępnione w całości opinii publicznej na stronach MSP i PZU.