Maturę zdało 84,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych; 10,4 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - podała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

CKE opublikowała wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej majowej.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 7,6 proc.

Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 78,1 proc., a prawo do poprawki ma 14,5 proc.

Spośród tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 17,4 proc., a prawo do poprawki ma 26,7 proc.

Z wstępnej informacji o wynikach egzaminu maturalnego podano, że egzamin z polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki - 89 proc. absolwentów, a egzamin pisemny z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego - 96 proc. Egzamin z francuskiego zdało 97 proc. przystępujących do niego, z hiszpańskiego - 95 proc., z niemieckiego - 85 proc., z rosyjskiego - 87 proc., z włoskiego - 93 proc.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 91 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 97 proc. Egzamin z francuskiego zdało 98 proc. przystępujących do niego, z hiszpańskiego - 96 proc., z niemieckiego - 89 proc., z rosyjskiego - 94 proc., z włoskiego - 93 proc.

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 93 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 85 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 94 proc. Egzamin z języka francuskiego zdało 86 proc. przystępujących do niego, z hiszpańskiego - 75 proc., z niemieckiego - 78 proc., z rosyjskiego - 75 proc., z włoskiego - 91 proc.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 61 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 65 proc., wśród absolwentów techników - 56 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 63 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 68 proc., wśród absolwentów techników - 56 proc.).

Średni wynik z pisemnego egzaminu języka angielskiego na poziomie podstawowym to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 83 proc., wśród absolwentów techników - 72 proc.), z francuskiego - 80 proc. (w liceach - 81 proc., w technikach - 65 proc.), a hiszpańskiego - 77 proc. (w liceach - 78 proc., w technikach - 61 proc.), z niemieckiego - 56 proc. (w liceach - 63 proc., w technikach - 45 proc.), z rosyjskiego - 67 proc. (w liceach - 75 proc., w technikach - 52 proc.), z włoskiego - 74 proc. (w liceach - 73 proc., w technikach - 80 proc.).

Egzamin pisemny z języka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym zdało 100 proc. przystępujących do niego tegorocznych absolwentów (średni wynik - 75 proc.), z litewskiego jako języka mniejszości narodowej zdało 100 proc. (średni wynik 68 proc.), z ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej zdało - 100 proc. (średni wynik 74 proc.).

Egzamin ustny

Egzamin ustny z języka polskiego zdało 99,1 proc. tegorocznych absolwentów liceów (średni wynik to 71 proc.) i 98,2 proc. tegorocznych absolwentów techników (średni wynik 62 proc.).

Egzamin ustny z języka obcego zdało 98,9 proc. absolwentów liceów (średni wynik 81 proc.) i 97,5 proc. absolwentów techników (średni wynik 70 proc.).

Egzamin na poziomie rozszerzonym

W informacji podano też wyniki uzyskane przez maturzystów z egzaminów z przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym. Średni wynik egzaminu z polskiego to 42 proc., z matematyki - 33, z angielskiego - 62 proc., z francuskiego - 56 proc., z hiszpańskiego - 48 proc., z niemieckiego - 57 proc, z rosyjskiego - 78 proc., z włoskiego - 62 proc., z czeskiego 12 proc., z białoruskiego - 99 proc., z litewskiego - 70 proc., z ukraińskiego - 65 proc., z kaszubskiego - 24 proc., z łemkowskiego - 100 proc., z biologii to 40 proc., z chemii - 38 proc., z filozofii - 30 proc., z fizyki - 41 proc., z geografii - 41 proc., z historii - 42 proc., z historii muzyki - 41 proc., z historii sztuki - 41 proc., z informatyki - 36 proc., z języka łacińskiego i kultury antycznej - 47 proc., z wiedzy o społeczeństwie 35 proc.

Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (148 779 absolwentów liceów, 95 678 absolwentów techników, 1509 absolwentów szkół branżowych II stopnia) - osoby te przystąpiły do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Wraz z nimi do egzaminu przystąpiło 229 obywateli Ukrainy na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Maturę zdało 178 (czyli 77,7 proc.), a 30 (13,1 proc.) ma prawo do poprawki w sierpniu. 21 osób nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Ponadto do egzaminu maturalnego przystępowały osoby, które w ubiegłych latach go nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych (a tym samym otrzymało najwyższy wynik) 1275 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Jak poprawić wynik?

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych 5,5 proc. to osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Poprawka matury 2024. CKE podała harmonogram

Na stronie CKE można znaleźć harmonogram egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym, w którym można znaleźć następujące informacje:

  • matura poprawkowa - część pisemna - 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00, 
  • matura poprawkowa - część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - 21 sierpnia 2024 r. (środa).

10 września zostaną ogłoszone wyniki matury poprawkowej. Wtedy też zdający będą mogli odebrać w szkołach świadectwa, aneksy i informacji o wynikach.

Na jakiej stronie sprawdzić wyniki matur?

CKE udostępniła wyniki matur online w systemie ZIU, czyli Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (bezpośredni link znajdziecie TUTAJ). 

Uczniowie mogą sprawdzać swoje indywidualne wyniki matur od godz. 8.30, logując się na stronie za pomocą numeru PESEL oraz hasła, które otrzymali w swoich szkołach.