​Jeszcze 102 ławników poszukują szczecińskie sądy rejonowe i okręgowe na rozpoczynającą się w styczniu kadencję. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 listopada, a miesiąc później, podczas sesji rady miasta, odbędą się wybory uzupełniające.

Ławnik to osoba, która uczestniczy w orzekaniu w niektórych rozprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego oraz określonych kategoriach spraw karnych.

Ławnik zasiada w składzie sądu i jest przedstawicielem strony społecznej. Co szczególnie ważne, ławnicy są niezawiśli. To znaczy, że orzekając, nie podlegają żadnym naciskom i zewnętrznym zależnościom. Poprzez swoją wiedzę i doświadczenie życiowe mają pomóc w wydaniu wyroku.

Jak zostać ławnikiem?

Żeby zostać ławnikiem sądowym należy spełnić szereg wymagań m.in. posiadać obywatelstwo polskie, od ponad roku być zatrudnionym lub zamieszkiwać w Szczecinie, mieć ukończone 30 lat, ale nie więcej niż 70 lat i posiadać wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 6 listopada, o godzinie 15:30.