Blisko 334 tys. uczniów szkół średnich przystąpi o godzinie 9.00 do obowiązkowej pisemnej matury z języka polskiego. Egzamin, który potrawa 170 minut, zostanie przeprowadzany na poziomie podstawowym. Po egzaminie na RMF 24 opublikujemy arkusze wraz z odpowiedziami!

Licea w całej Polsce czekają na maturzystów od godziny 5.00. Zgodnie z procedurami, do godziny 7.30 w każdej szkole pojawił się kurier, który przywiózł testy maturalne. Wszystkie są zabezpieczone tak, że najmniejsza próba podejrzenia czegokolwiek, pozostawia ślad. To dlatego, żeby nie było przecieków. Gdyby się okazało, że gdzieś w Polsce koperty są naruszone, mogłoby to grozić nawet unieważnieniem matury. 

Testy maturalne dotarły po godzinie 6.00 m.in. do VI Liceum Ogółnokształcącego w Lublinie, które odwiedził nasz reporter Krzysztof Kot. Zostały odebrane, przeliczone i schowane do sejfu. Teraz w szkole trwają już ostatnie kosmetyczne porządki przed egzaminem. Jak już wszystko będzie błyszczeć, na ustawionych jeszcze przed weekendem ławkach, pojawią się numerki. Uczniowie nie wiedzą jeszcze, gdzie będą siedzieć. Wylosują numerek przed wejściem na salę. Każdy maturzysta musi zameldować się w szkole z dowodem osobistym i kodami kreskowymi. Dodatkowo przy wejściu musi oddać telefon komórkowy.

Przystępujący do egzaminu będą rozwiązywać testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Podobnie będzie podczas egzaminów pisemnych z innych przedmiotów.

Na RMF 24 będziemy publikować arkusze egzaminacyjne i propozycje odpowiedzi z wybranych przedmiotów!

Przed maturzystami 3 egzaminy pisemne

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego: 120 minut dla poziomu podstawowego, 190 minut dla poziomu rozszerzonego.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00.

Pisemne matury potrwają do 23 maja

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów (m.in. geografii, biologii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji.

Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Następnie ich prace są kodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Muszą przystąpić do dwóch egzaminów ustnych

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się 30 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 2 a 18 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 26 sierpnia, a ustnych - na dni 25-29 sierpnia.

(mal)