Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych piszą dziś egzamin z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Piątek jest ostatnim dniem tegorocznej sesji pisemnych egzaminów maturalnych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych czwartym obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym, po testach z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (obligatoryjnych na poziomie podstawowym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Egzaminy na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Z danych CKE wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego - 252 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego - 77 osób; litewski ma zdawać 36 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 17 osób, ukraiński - 7. Nikt nie zadeklarował chęci zdawania egzaminu z litewskiego na poziomie rozszerzonym.

Z kolei języki kaszubski i łemkowski są na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych do wyboru. Przystępujący do egzaminów z tych języków mogą je zdawać na jednym wybranym poziomie.

Według CKE, chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 19 osób, a na poziomie rozszerzonym - pięć osób.

Egzamin z języka łemkowskiego chcą zdawać dwie osoby, obie zdecydowały się na poziom podstawowy.

W piątek przeprowadzone zostaną też pisemne egzaminy z różnych przedmiotów - matematyki, historii, geografii, biologii, chemii oraz fizyki z astronomią - w językach obcych. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te trwać będą po 80 minut. Rozpoczynać się będą o różnych godzinach. Pierwszy z nich - egzamin z matematyki - ma zacząć się o godzinie 9.00. Kolejny - z historii - rozpocznie się o godz. 10.35. Następne zaczynać się będą mniej więcej co półtorej godziny. Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów - z fizyki z astronomią - zaplanowano na godz. 16.55.

(j.)