W jakich terminach odbędą się tegoroczne egzaminy maturalne z języka kaszubskiego, łemkowskiego, języków mniejszości narodowych, a także języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego? W tym artykule znajdziecie terminy główne matury 2024 z tych przedmiotów.

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a część ustną - 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja), a także 20-25 maja. Matury pisemne są przeprowadzane w dwóch porach - porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00.

Matura z języka angielskiego

Oto terminy główne pisemnej matury z j. angielskiego:

 • na poziomie podstawowym - 9 maja (czwartek), godz. 9:00;
 • na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym - 13 maja (poniedziałek), godz. 9:00.

Języki regionalne i j. obce

Oto harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym:

 • j. kaszubski (poziom rozszerzony) - 8 maja (środa), godz. 14:00;
 • j. łemkowski (poziom rozszerzony) - 8 maja (środa), godz. 14:00;
 • języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy) - 17 maja (piątek), godz. 14:00;
 • języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony) - 20 maja (poniedziałek), godz. 14:00;
 • j. łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony) - 8 maja (środa), godz. 14:00;
 • j. francuski (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;
 • j. francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 15 maja (środa), godz. 14:00;
 • j. hiszpański (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;
 • j. hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 21 maja (wtorek), godz. 14:00;
 • j. niemiecki (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;
 • j. niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 10 maja (piątek) godz. 14:00;
 • j. rosyjski (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;
 • j. rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 14 maja (wtorek), godz. 14:00;
 • j. włoski (poziom podstawowy) - 9 maja (czwartek), godz. 14:00;
 • j. włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) - 23 maja (czwartek), godz. 14:00;

Ustna matura

W terminie od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja odbędą się ustne egzaminy maturalne z języka polskiego, a także z języka mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i j. kaszubskiego.

"Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych" - podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki matur 2024 roku zostaną ogłoszone we wtorek, 9 lipca, zarówno dla egzaminów zdawanych w terminie głównym, jak i dodatkowym. Zostaną opublikowane online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) o godzinie 8:30.

Uczniowie, którzy przystąpili do sierpniowego egzaminu poprawkowego, poznają swoje wyniki 10 września. W dniu publikacji wyników szkoły otrzymają świadectwa, aneksy oraz szczegółowe informacje o osiągnięciach uczniów.

Aneks do świadectwa maturalnego otrzymują absolwenci, którzy w danym roku zdecydowali się na ponowne przystąpienie do egzaminu w celu poprawy wyników lub zdania egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Jest to dokument uzupełniający, który wraz ze świadectwem dojrzałości składany jest do uczelni przez kandydatów na studia, którzy podwyższyli swoje wyniki.

Aby zdać maturę, konieczne jest przystąpienie do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, zarówno w części ustnej (język polski i język obcy), jak i w części pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny). Dodatkowo, wymagane jest uzyskanie co najmniej 30% punktów z każdego z tych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W przypadku wątpliwości co do wyników matury, absolwenci mają prawo do odwołania. Proces ten rozpoczyna się od zgłoszenia chęci wglądu do swojej pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli po porównaniu odpowiedzi z kluczem okaże się, że punktacja jest nieprawidłowa lub odpowiedź została niesłusznie odrzucona, maturzysta może złożyć odwołanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, dyrektor OKE ustali nowy wynik egzaminu. Jeśli jednak odwołanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, istnieje możliwość zwrócenia się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które ponownie oceni pracę maturalną.

Informacje o maturze w specjalnym raporcie RMF FM

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24. Możecie tam znaleźć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.

W dniach, w których odbędą się egzaminy maturalne, na naszej stronie internetowej znajdziecie arkusze, a także odpowiedzi i przykładowe rozwiązania z wybranych przedmiotów.

Opracowanie: