Na stronie Ministerstwa Rozwoju pojawiły się wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji przyjęć weselnych w czasie pandemii koronawirusa. O czym trzeba pamiętać urządzając takie wydarzenie?

Wytyczne dla młodych

Młodzi muszą pamiętać o dostosowaniu liczby gości do prawa, które jest wprowadzane. Obecnie jest to 150 osób. O czym jeszcze państwo młodzi powinni pamiętać?

· Poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.

· Poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.

· Dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

· Zapewnienie, aby - w miarę możliwości - przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

· Organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych.

· Liczba gości uzależniona jest od limitów podanych w aktualnych przepisach prawa.

Wytyczne dla restauratorów

Restauratorzy powinni zorganizować pracę w systemie zmianowym.  

· Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

· Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny/mailowy/wideokonferencje.

· Ograniczenie kontaktów z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz - w jak największym stopniu wykorzystywanie zdalnych środków komunikacji.

· Ograniczenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie z powierzchni wspólnych.

· Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne - jeśli to możliwe, nie angażowanie w bezpośredni kontakt z  interesantami/gośćmi osób przewlekle chorych.

· Monitorowanie przestrzegania procedur oraz wytycznych przez pracowników oraz interesantów/ gości.

Wytyczne dla pracowników/ obsługi

· Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

· Nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.

· Zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra).

· Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 2 metry).

· Przestrzegać zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych.

· Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć lub zdezynfekować ręce.

· Starać się nie dotykać dłońmi okolic  twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

· Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.

· Jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia (nie zaleca się używania klimatyzacji).

· Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

· Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie odżywiać się.

· Śledzić oraz stosować się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.

· W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek - lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

· Stosować się do zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie.      

Wytyczne dla innych pracowników

· Nosić osłonę nosa i ust (w przypadku dostawców/podwykonawców/ekip przygotowujących imprezę zapewnienie środków ochrony osobistej we własnym zakresie).

· Ograniczyć spożywanie posiłków w miejscu montaży/demontaży.

· Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 2 metry).

· Ograniczyć do niezbędnego minimum czas załatwienia sprawy; organizowanie montaży/demontaży, minimalizując kontakty i mijanie się ekip wykonawczych.

· Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Jak bezpiecznie zorganizować przyjęcie?

Według wytycznych, jest kilka sposobów na bezpieczne zorganizowanie przyjęcia.

1. Umieszczenie przy wejściu do obiektu, w widocznym miejscu, informacji dotyczącej konieczności dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do obiektu.

2. Zapewnienie pracownikom, gościom oraz innym osobom z zewnątrz środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne); rekomendowane umieszczenie dozowników z płynem do dezynfekcji przy wejściu do obiektu, dla gości w obszarze sali jadalnej, przy wyjściu z toalet, w pomieszczeniach socjalnych, itp.

3.Umieszczenie w różnych częściach obiektu, w widocznych miejscach - informacji, że rekomenduje się:

· zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum 2 metry),

·  częste mycie rąk.

4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcji dezynfekcji rąk.

5. Zorganizowanie, w miarę możliwości,  szatni w ten sposób, aby odzież wierzchnia poszczególnych gości nie stykała się (np. co drugi wieszak).

6. Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, zapewnienie w toaletach jednorazowych ręczników papierowych.

7. Ustalenie zasad dotyczących liczby osób przebywających w toalecie, mając na uwadze dystans społeczny 2 metry.