“Przełomy i koleiny cyfrowego państwa. Innowacja - Inteligencja - Interakcja" - to hasło przewodnie tegorocznej edycji Konferencji "Miasta w Internecie". 21. edycję dorocznego przeglądu cyfryzacji sektora publicznego zaplanowano w Gdańsku na ostatnie dni czerwca.

Głównymi adresatami corocznych KMWI są samorządowcy. To z myślą o burmistrzach i wójtach gmin, prezydentach miast, starostach, sekretarzach gmin, ale także o informatykach z urzędów samorządowych kreowany jest program wydarzenia.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia “Miasta w Internecie", Krzysztofa Głomba - jego autora: - Procesy cyfryzacji na szczeblu centralnym nabrały w ostatnim roku niespotykanego tempa, a ich zakres daleko wykracza poza obszary działań, do jakich byliśmy dotąd przyzwyczajeni. Proponujemy zatem samorządowcom intensywny przegląd pola, by nie stracili orientacji i mogli podejmować właściwe decyzje o rozwoju cyfrowym swoich gmin, miast i powiatów. Już tylko kilka tematów: cyfrowe dowody osobiste, obrót bezgotówkowy w relacjach mieszkaniec - urząd, finansowanie dostępu do Internetu w szkołach przez rząd, cyfrowy rozwój wsi, miejskie centra usług wspólnych - powinny przyciągnąć uwagę decydentów i specjalistów IT z administracji lokalnej. A to tylko kilka z przykładów z bogatej palety bloków tematycznych konferencji.    

Architektura Cyfrowej Polski

Po raz pierwszy po 1989 roku rząd - poprzez działania Ministerstwa Cyfryzacji - zaproponował uporządkowany obraz centralnych systemów teleinformatycznych administracji w postaci tzw. Architektury Informacyjnej Państwa. To ważny przełom w dotychczasowej praktyce. Podczas konferencji zaprezentujemy "gorące" punkty styku systemów centralnych z platformami regionalnymi i gminnymi i rozmawiać będziemy o uwarunkowaniach ich współdziałania, standaryzacji i rozwoju. AIP zaprezentuje podczas 21KMWI Arkadiusz Szczebiot - pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw projektów informatycznych (ang. Chief Technology Officer). W sesji poświęconej tej problematyce wystąpi także Richard Curran , Security Officer z Intela oraz Andrzej Kozłowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania PKN Orlen S.A.             

Forum e-Zdrowia

Takim ważnym punktem styku jest obszar e-zdrowia, gdzie konieczne jest ustalenie "zasad gry" między budowaną na szczeblu centralnym platformą P1 a licznymi projektami regionalnymi, a także systemy gromadzenia i udostępniania danych zdrowotnych o pacjentach w szpitalach, których organami założycielskimi są marszałkowie województw i starostowie powiatów. Na te ustalenia czekamy od kilku lat. Szczegółowy obraz działań prowadzonych na tym polu przedstawią podczas Forum e-Zdrowia 21KMWI: z punktu widzenia centralnego: Wojciech Górnik - zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z poziomu regionów - dr Paweł A. Nowak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Marcin Stefański - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zaś z pozycji prywatnego sektora ochrony zdrowia - Andrzej Witek z sieci CENTERMED.          

OSE, czyli cywilizacyjne wyzwanie przed polską szkołą

OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma w sposób programowy zapewnić polskim szkołom dostęp do Internetu wysokich szybkości. Według Ministerstwa Cyfryzacji, OSE obejmie zasięgiem wszystkie szkoły, w tym celu trzeba będzie zbudować ogromną infrastrukturę. W Polsce istnieje ponad 30,5 tys. jednostek oświatowych znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji. Jedynie 4,4 tys. lokalizacji znajduje się w zasięgu infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. - czytamy w oficjalnym komunikacie MC. Według zapowiedzi rządu projekt stosownej ustawy powinien zostać przyjęty jeszcze przed Konferencją.

- OSE to program o bardzo silnym wymiarze cywilizacyjnym. Jeśli bowiem szkoły zostaną wyposażone w dostęp do sieci o prędkości powyżej 100 megabitów na sekundę, znikną bariery w korzystaniu z edukacyjnych zasobów Internetu - platform, usług, aplikacji - zarówno bezpłatnych, jak i komercyjnych. Zakładam, że tak się stanie za ok. dwa-trzy lata, po zakończeniu pierwszej fali inwestycji - mówi Arkadiusz Złotnicki, wiceprezes SMWI podkreślając, że nie chodzi tu o dostęp funkcjonalny, który wystarcza na potrzeby administracji, czy też jednej “klasopracowni" informatycznej. - Chodzi o to, by dostęp umożliwiał pełne korzystanie z niezwykle bogatych, multimedialnych zasobów edukacyjnych Internetu.

Ten punkt programu 21KMWI zainteresować winien niemal każdego wójta, burmistrza i prezydenta w Polsce - inwestycje w sieć dostępu do Internetu planowane są niemal w każdej gminie. Powstaje bowiem pytanie, kto pokryje koszty usługi dostępowej po pierwszych latach eksploatacji OSE, za które zapłaci rząd?          

OSE to także cyfrowa platforma edukacyjna, swoisty "sklep" z wytworzonymi w wielu projektach publicznych cyfrowymi zasobami edukacyjnymi, zbudowany na wzór np. Google Play, czy Apple Store, z którego można “ściągać" interesujące materiały, aplikacje, scenariusze lekcji, gry edukacyjne. To - zdaniem pomysłodawców - powinno znacząco wspomóc porządkowanie rozproszonych obecnie zasobów i zgrupowanie ich w jednym miejscu.

Tematykę OSE zaprezentują osoby dla tego projektu kluczowe: Wojciech Kamieniecki - dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Instytutu Badawczego, Rafał Lew - Starowicz - zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dominik Kopera, zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Kryzys zamówień publicznych na projekty cyfrowe jest faktem

Eksperci są zgodni - mamy obecnie do czynienia ze zmniejszeniem podaży środków na projekty cyfrowe, a także z rewizją podejścia Ministerstwa Cyfryzacji do wysokonakładowych zamówień publicznych na centralne projekty informatyczne. O tym, jak ta zmiana odbije się na rynku mniejszych projektów samorządowych i na rozwoju polskiego sektora ICT eksperci dyskutować będą podczas specjalnego bloku 21 KMWI, zorganizowanego wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Debatę poprzedzi premierowa prezentacja raportu portalu ITwiz na temat rynku zamówień publicznych w sektorze publicznym dokonana przez Adama Jadczaka - redaktora naczelnego portalu. W dyskusji zaś wezmą udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron: Borys Stokalski - prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Wanda Buk - dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Sebastian Christow - ekspert rynku cyfrowego oraz Maciej Bułkowski - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego             

Przyjazne miasto przyszłości

Organizatorzy KMWI nie zapomnieli o tematyce szeroko rozumianego “smart city". W tym roku skupią się na prezentacji różnorodnych koncepcji Miejskich  Centrów Usług Wspólnych oraz świadczeniu e-usług lokalnych z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej. Zaprezentowane zostaną realizowane i planowane do realizacji projekty miast: Olsztyna, Tarnowa i Katowic, a także rozwiązania wiodących dostawców rozwiązań chmurowych.   

- Coraz częściej do przekonania samorządowców, także z małych gmin, docierają argumenty, że lepszym ekonomicznie i organizacyjnie, a także ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa rozwiązaniem - niż budowa własnej infrastruktury - jest zakup e-usługi u operatora chmury. Chcemy zmienić nastawianie samorządowców do chmury, pokonać wyraźną barierę psychologiczną.- argumentuje Krzysztof Głomb.

Galeria ekspertów

Program 21 KMWI zapewni uczestnikom wiele inspiracji do myślenia o przyszłych projektach cyfrowych, realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. Znalazło się w nim szereg "gorących" tematycznie bloków na temat:

§ płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, z udziałem m.in. Macieja Wysoczarskiego, dyrektora Pionu Sieci i Administracji w PKO BP

§ przyszłości (dziś niepewnej!) szerokopasmowych sieci regionalnych z udziałem Marka Jaślana - dziennikarza Telko.in, Rafała Magrysia - wiceprezesa EXATEL SA oraz Agnieszki Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

§ miejsca samorządów w wielokanałowym systemie uwierzytelniania mieszkańców w korzystaniu z e-usług publicznych - z udziałem Piotra Mieczkowskiego, dyrektora w firmie EY (Ernst&Young)

§ zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w szkole - jako nowego  obowiązku ustawowego samorządów, podczas którego po raz pierwszy zostaną zaprezentowane opracowane przez MEN standardy i procedury cyberbezpieczeństwa dla szkół, jakie obowiązywać będą od września 2017r.

§ upowszechniania kompetencji cyfrowych Polek i Polaków (przypomnijmy, że analfabetami cyfrowymi jest w Polsce ponad 9 mln osób w wieku powyżej 50 lat) - z udziałem Roberta Króla - dyrektora Departamentu Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji.

§ modeli cyfrowej transformacji szkół, podczas którego zaprezentowane będą dobre praktyki globalne i krajowe - z udziałem m.in. Andrzeja Grzybowskiego - Global Business Director, NETICTECH S.A. Sabibe Huber z Intela

§ otwierania danych publicznych przez samorządy i ich wykorzystania dla celów komercyjnych - z udziałem Agaty Miazgi - zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych Ministerstwa Cyfryzacji, Anny Ścisłowskiej ze Stowarzyszenia 61, Wojciecha Pelca z Urzędu Miasta Poznania oraz Tomasza Walczak vel Walczyk z Urzędu Miasta Łodzi.

Zapraszamy do Gdańska!

Do udziału w konferencji - największego cyklicznego spotkania na temat rozwoju cyfrowego sektora publicznego organizatorzy zapraszają szczególnie decydentów i ekspertów samorządowych, naukowców, reprezentantów organizacji pozarządowych i firm sektora ICT

Tegoroczna, 21. Konferencja “Miasta w Internecie" odbędzie się w dniach 28 - 30 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Grupa RMF jest patronem medialnym Konferencji.