W przyszłym tygodniu premier spotka się z Prokuratorem Generalnym. Donald Tusk powiedział, że poinformuje Andrzeja Seremeta o swojej decyzji co do sprawozdania z prac prokuratury w 2012 roku. "Wszystko wskazuje, że sprawozdanie nie zostanie podpisane" - dodał Tusk. Seremet pozostanie jednak na stanowisku.

Wszystko na to wskazuje, że jak już publicznie zapowiadałem, w związku z zastrzeżeniami, ale one nie odnoszą się do samego Prokuratora Generalnego, sprawozdanie nie zostanie podpisane - twierdzi premier. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk zapowiedział, że niezależnie od tego, czy uzna roczne sprawozdanie Prokuratura Generalnego za wystarczające, nie będzie występował o odwołanie Seremeta z funkcji.

Według Tuska, rząd będzie chciał przyjąć projekt nowej ustawy o prokuraturze. Jak zaznaczył "jednym z najistotniejszych celów" zmian będzie "wzmocnienie roli Prokuratora Generalnego przy utrzymaniu pełnej niezależności od polityków".

Tydzień temu premier tłumaczył, że "nie wszystko gra" w pracy prokuratury, ale - jak dodał - wynika to z tego, że Prokurator Generalny, mając pełną niezależność od władzy politycznej, ma równocześnie bardzo ubogie narzędzia do tego, żeby dyscyplinować i organizować pracę podległych mu prokuratorów.

Sprawozdanie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z działalności prokuratury w 2012 roku trafiło do premiera w marcu. W lipcu krytycznie ocenił je minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Według niego zwrócić należy uwagę na "poważne mankamenty w efektywnym zarządzaniu kadrą orzeczniczą prokuratury", "pasywność w zakresie wypracowania sprawnych mechanizmów przejmowania do prowadzenia skomplikowanych spraw przez prokuratury okręgowe i apelacyjne" oraz "brak efektywnego nadzoru służbowego nad realizacją postanowień ustawowych w tym zakresie". PG zarzuty ministra uznała za nietrafne i chybione.

To premier przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie PG. W przypadku odrzucenia premier może wystąpić do Sejmu z wnioskiem o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji. Sejm może odwołać prokuratora generalnego uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Trzy lata temu - 31 marca - weszło w życie rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jednocześnie zlikwidowana została Prokuratura Krajowa i powołano Prokuraturę Generalną. Sprawozdanie za 2012 rok jest trzecim złożonym szefowi rządu przez Andrzeja Seremeta.

ug