Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Zgodnie z planem rządzących, strefa ma zacząć działać od jutra.

Strefa oznacza zakaz przebywania przy granicy na odcinku 60,67 km. Teren leży w zasięgu terytorialnym placówek straży granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

MSWiA doprecyzowuje, że na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km.

Rządzący opóźnili wprowadzenie strefy buforowej m.in. ze względu na liczne głosy zaniepokojonych mieszkańców regionu, którzy bali się ograniczenia ruchu turystycznego. Resort zapewnia, że postulaty przedsiębiorców czy samorządowców zostały uwzględnione, a strefa obejmie niezbędny, minimalny obszar.

"Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową" - podało MSWiA.

Strefa buforowa ma obowiązywać przez 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, jak również funkcjonariuszom policji, straży granicznej i żołnierzom. Rządzący wskazują, że czasowy zakaz przebywania przy granicy ma także ograniczyć aktywność grup przemytniczych, wspomagających nielegalną migrację.