W tym tygodniu w Polsce odbędą się matury próbne. Przyszłoroczni maturzyści będą mogli - nie jest to bowiem obowiązkowe - wziąć udział w testowym egzaminie z języka polskiego, języków obcych i matematyki.

Próbny egzamin maturalny odbędzie w dniach od 6 grudnia (środa) do 8 grudnia (piątek). Zostanie on realizowany w Formule 2023.

Informacje o egzaminie próbnym

MEiN podaje, że próbna matura jest przeprowadzana w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

"Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji" - przypomina Ministerstwo.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podkreśla, przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. "Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi)" - podaje CKE.

Zasady oceniania

Jak informuje CKE, "w pierwszej wersji - będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO".

Oznacza to, że zasady oceniania rozwiązań zostaną opublikowane według następującego harmonogramu:

 • w przypadku testu diagnostycznego z języka polskiego - 11 grudnia (poniedziałek), ok. godz. 12;
 • w przypadku testu diagnostycznego z matematyki - 12 grudnia (wtorek), ok. godz. 12;
 • w przypadku testu diagnostycznego z języków obcych nowożytnych - 13 grudnia (środa), ok. godz. 12.

"W przypadku zmian zasad oceniania uzgodnionych przez ekspertów oraz egzaminatorów sprawdzających i oceniających próbę prac egzaminacyjnych, na ww. stronach internetowych zostaną opublikowane zasady w drugiej wersji, nie później niż do 19 grudnia" - dodaje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Harmonogram próbnej matury

Jak informuje CKE, zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 • 6 grudnia (środa), godz. 9 - język polski na poziomie podstawowym (240 minut);
 • 7 grudnia (czwartek), godz. 9 - matematyka na poziomie podstawowym (180 minut);
 • 8 grudnia (piątek), godz. 9 - języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski (120 minut). 

Przygotuj się do egzaminów z RMF FM i "DGP"

RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" od lat pomagają maturzystom w dobrym przygotowaniu do egzaminów. W październiku "Dziennik Gazeta Prawna" opublikował przykładowe arkusze maturalne.

Zadania z języka polskiego znajdziecie TUTAJ.

Matura 2024: Najważniejsze informacje o egzaminach

Matury rozpoczną się w tym roku szkolnym 7 maja 2024 r. Tradycyjnie uczniowie podejdą na początku do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

Koniec pisemnych egzaminów w terminie głównym zaplanowany jest na 24 maja. Egzaminy ustne będą odbywać się od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Egzaminy w terminie dodatkowym będzie można zdawać w dniach 3-17 czerwca. Sesja poprawkowa odbędzie się z kolei 20 i 21 sierpnia. 

Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą: a) 4-letnie liceum ogólnokształcące b) szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego c) 5-letnie technikum d) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej;
 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023;
 • osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych;
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości;
 • absolwenci oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadający dyplom IB (International Baccalaureate)
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

Do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum;
 • absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005-2022 b) szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego c) 4-letniego technikum z lat 2006-2023 d) branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022-2023 e) liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie f) uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych;
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości;
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy:‎

 • przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej - języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej - języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego;
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz;
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia)

Matura 2024: Kiedy ogłoszenie wyników?

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego wyznaczono na 9 lipca 2024 r. 

Wyniki przedmiotów zdawanych w terminie poprawkowym będą ogłaszane 10 września 2024 r.