"Podejmowane dotychczas próby wyboru osoby do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Dziecka okazały się nieskuteczne. Jest to sytuacja niepokojąca i wskazująca, że obecny sposób wyłaniania kandydata – niestety obarczony nacechowaniem politycznym – nie jest najlepszym rozwiązaniem" – napisał w wystąpieniu do Marszałków Sejmu i Senatu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Jego kadencja upłynęła 27 sierpnia 2018 r., ale wciąż pełni on obowiązki RPD, bo nie został wybrany jego zastępca.

Jak zaznaczył Michalak, "polskie dzieci nie mają barw partyjnych, dlatego ochrona ich interesów powinna być całkowicie odseparowana od bieżącej polityki".

Jest to moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad podjęciem kroków, aby wyłonienie kandydata na Rzecznika Praw Dziecka dokonywane było wspólnie, przy akceptacji1 wszystkich środowisk parlamentarnych i jedynie na podstawie merytorycznych przesłanek - podkreślił. Proszę zatem Panów Marszałków - jako osoby piastujące stanowiska szczególnej rangi - o objęcie osobistym patronatem tego niezwykle trudnego przedsięwzięcia. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszej rzeczywistości będzie to zadanie wymagające wyjątkowego zaangażowania. Jestem jednak przekonany, że dla dobra dzieci, warto zrobić wszystko, by wznieść się ponad podziały - wskazał.

Michalak zadeklarował "z całą otwartością" gotowość do podjęcia współpracy przy wyborze nowego RPD. Zapewniam również, że do czasu wyboru mojego następcy, dzieci w Polsce, tak jak dotychczas, będą miały pełne wsparcie Rzecznika Praw Dziecka - dodał. Pokażmy, że jest możliwe, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro najmłodszych, usiedli i porozumieli się przy jednym stole - zasugerował.

Jak wybierany jest Rzecznik Praw Dziecka?


Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika w ciągu miesiąca. Kadencja RPD trwa pięć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem.(mn)