​"Proszę zatrzymać dowody rejestracyjne wszystkim nieoznakowanym samochodom Inspekcji Transportu Drogowego z fotoradarami" - napisał do Komendanta Głównego Policji poseł PiS Jerzy Polaczek. To efekt informacji naszego reportera o lampach błyskowych zamontowanych w tych samochodach niezgodnie z przepisami. ITD broni się twierdząc, że lampy są wyłącznie jednym z elementów mobilnych fotoradarów.

Zdaniem Polaczka samochody inspekcji nie spełniają wymogów rozporządzenia ministra transportu. Prosi więc Komendanta Głównego Policji o zbadanie legalności poruszania się ich po drogach i o zatrzymanie dowodów rejestracyjnych. Poseł pisze też, że ustawa o ruchu drogowym nie wymienia ITD wśród służb, które mogą używać pojazdów specjalnych.

Rzecznik Komendanta Głównego zapowiada, że funkcjonariusze przyjrzą się sprawie. Wątpliwości ekspertów dotyczące samochodów inspekcji skomentował natomiast także minister transportu. Wszystkie te urządzenia przechodzą specjalne homologacje, one są dopuszczone na nasz rynek. Myślę, że to jest po prostu głos w dyskusji - stwierdził Sławomir Nowak.

"To tylko jeden z elementów fotoradaru"

Stanowisko w całej sprawie zajął również Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jego zdaniem zamontowane lampy nie powinny wzbudzać żadnych wątpliwości. Światła te są jednym z elementów mobilnego urządzenia rejestrującego - podkreślił rzecznik inspektoratu Alvin Gajadhur.

Zauważył, że światła nie stanowią wyposażenia pojazdu w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury. Współpracują jedynie z pozostałymi elementami mobilnego urządzenia rejestrującego, zamontowanymi w pojeździe i tylko w przypadku działania tego urządzenia. Działanie świateł możliwe jest wyłącznie w przypadku pracy urządzenia w trybie rejestracji obrazu pojazdu naruszającego obowiązujące normy prawne - zaznaczył rzecznik.

Eksperci swoje, inspekcja swoje, a jej samochody wciąż fotografują kierowców.

Auta nie powinny zostać dopuszczone do ruchu

Reporter RMF FM Paweł Świąder dotarł wczoraj do informacji, że samochody ITD wyposażone w fotoradary nie powinny przejść badań technicznych, jeździć po drogach i fotografować kierowców.

W samochodach zamontowano dodatkowe, zmodyfikowane halogeny przeciwmgielne, które mają błyskać podczas robienia zdjęć. Chodzi o ich doświetlenie, tak by fotografie były dobrej jakości. Jednak zdaniem diagnosty, który dokładnie obejrzał zdjęcia samochodów, po pierwsze nie można kierowców oślepiać białym światłem flesza, a po drugie lampy zamontowano niezgodnie z przepisami.

Ustawa prawo o ruchu drogowym w Dziale III Pojazdy - art. 66 ust. 7 - który stanowi postawę prawną do wydania rozporządzenia dla Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra właściwego do spraw transportu - warunków technicznych pojazdów specjalnych nie wymienia Inspekcji Transportu Drogowego pośród wymienionych w tym artykule służb objętych tymi przepisami.W nieoznakowanych samochodach Inspekcji Transportu Drogowego (aktualnie 29 pojazdów w Polsce) zamontowano urządzenia - m.in.: fotoradary wraz z dodatkowymi lampami, co zdaniem ekspertów prawa ruchu drogowego stanowi podstawę dla Policji do zatrzymania kierowcy takiego samochodu wraz z dowodem rejestracyjnym i skierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne.W dniu wczorajszym materiał pt. "Samochody z fotoradarami nie powinny zostać dopuszczone do ruchu" opublikowała rozgłośnia RMF FM wraz z wypowiedziami ekspertów. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na konieczność posiadania przez tego typu nieoznakowane pojazdy specjalne Inspekcji Transportu Drogowego wyposażone w tego typu urządzenia właściwych homologacji i certyfikatów.Wyżej opisany stan faktyczny jest niezgodny również z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach - § 2 ust. 1 punkt 3 (sprawdzenie i ocena prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy) oraz z niektórymi wymogami technicznymi zawartymi w załączniku nr 1 do tegoż rozporządzenia.Mając powyższe na uwadze wnoszę do Pana Komendanta o wydanie polecenia podległym Komendantom Wojewódzkim podjęcia natychmiastowych działań wyjaśniających legalność poruszania się na drogach nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego wyposażonych w fotoradary oraz lampy niespełniające wymogów technicznych w zakresie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.Z powyższych względów wnoszę o zatrzymanie przez Policję dowodów rejestracyjnych wszystkich nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce wyposażonych w fotoradary.
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dodatkowych świateł zamontowanych w pojazdach służbowych Inspekcji Transportu Drogowego, wyposażonych w mobilne urządzenia rejestrujące, informujemy, że światła te są jednym z elementów mobilnego urządzenia rejestrującego.W skład tego urządzenia wchodzą zarówno elementy zewnętrzne takie jak głowica dopplerowska oraz lampy błyskowe, a także części zainstalowane wewnątrz pojazdu m.in. kamera, panel sterujący, komputery urządzenia rejestrującego i integrującego itd.Wspomniane powyżej światła nie stanowią wyposażenia pojazdu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 32, poz 262, z późn. zm.). Działanie tych świateł nie jest uzależnione od działania (włączenia) innych świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu opisanych we wspomnianym rozporządzeniu. Światła te współpracują jedynie z pozostałymi elementami mobilnego urządzenia rejestrującego, zamontowanymi w pojeździe i tylko w przypadku działania tego urządzenia. Działanie świateł możliwe jest wyłącznie w przypadku pracy urządzenia w trybie rejestracji obrazu pojazdu naruszającego obowiązujące normy prawne.Jednocześnie należy podkreślić, że zainstalowane w pojazdach Inspekcji Transportu Drogowego mobilne urządzenia rejestrujące posiadają ważną Decyzję Zatwierdzenia Typu wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Po zainstalowaniu ich w pojazdach przeszły pozytywnie badania prowadzone przez uprawnioną do tego instytucję, jaką jest Główny Urząd Miar, uzyskując świadectwo legalizacji.