Mamy początek października, czyli "gorący czas" dla studentów. W naszym cyklu Twoje Pieniądze w RMF FM podpowiemy dziś młodym ludziom jak zdobyć pieniądze na naukę i jak obniżyć koszt studiów. Przejrzymy listę dostępnych stypendiów. Sprawdzimy, jaką trzeba mieć średnią, żeby dostać pieniądze na naukę. Podpowiemy Wam krok po kroku, jakie wnioski trzeba złożyć i gdzie, aby dostać stypendium. Na wasze pytania od godz. 10 do 14 czeka ekspert Anna Koseska z Fundacji Dobra Sieć. W Twoich pieniądzach w RMF FM sprawdzimy również jakie warunki trzeba spełnić, żeby zaciągnąć kredyt na studiowanie i czy to się to opłaca.

System pomocy materialnej skierowany do studentów przewiduje przekazywanie środków finansowych bez względu na wiek, rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne) czy typ uczelni. Zasady programów stypendialnych (poza stypendium ministra) wyglądają na każdej uczelni trochę inaczej. Ustala je rektor w nakreślonych ustawą ramach.

Młody człowiek, który studiuje równocześnie na dwóch lub więcej kierunkach, może otrzymywać każde ze stypendiów oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej. Wyjątek stanowi kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Stypendia i zapomogi można otrzymywać przez cały okres studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z tym że stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątkiem są studenci studiów drugiego stopnia, którzy mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na pierwszym roku, jeżeli rozpoczęli je w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia. W tym przypadku stypendia są przyznawane i wypłacane przez nową uczelnię. Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek studenta.

Stypendium socjalne

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni ustala - w granicach określonych w ustawie - rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Próg dochodu określony w uczelni nie może być niższy niż 456,3 zł oraz wyższy niż 782,6 zł netto na osobę w rodzinie studenta.Stypendium socjalne, może być zwiększone studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (także z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium to jest niezależne od sytuacji materialnej. Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (tj. rozpatrywania odwołań od decyzji, sposobu dokumentowania dochodu, terminu wypłaty świadczeń itd.) znajdują się w uczelnianych regulaminach.

Warunki ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

O przyznanie takiego stypendium można ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki;
- udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; wystąpienia na konferencjach naukowych;
- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
- wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
- udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
- nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
- udział w igrzyskach olimpijskich;
- udział w mistrzostwach świata;
- 1 - 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
- 1 - 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
- 1 - 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
- 1 - 5 miejsce w uniwersjadzie;
- osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia sportowe powinny dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe.

Możliwość składania kilku wniosków

Stypendia ministra przyznawane są na kierunkach. Student może przedstawić wnioski o stypendium ministra z tylu kierunków, na ilu studiuje, lecz otrzymać może tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku studiów. Jeżeli na jednym kierunku posiada zarówno osiągnięcia naukowe, jak i sportowe, może złożyć na tym kierunku tylko jeden wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

SPRAWDŹ POLSKĄ MAPĘ STYPENDIÓW

SPRAWDŹ, ILE STUDENT POTRZEBUJE NA ŻYCIE

Trzeba złożyć wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - rektorowi uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta. Termin składania wniosku przez studenta określa uczelnia.

Liczba i wysokość stypendium ministra

W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 1.000 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 15.000 zł. Minister określi próg punktowy, powyżej którego studenci otrzymają stypendium, oraz wysokość stypendium w roku akademickim 2013/2014 po zakończeniu procedury oceny wniosków. W ubiegłym roku Minister przyznał 969 stypendiów w wysokości 14.000 zł.

Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra

Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, nie później niż do 15 grudnia danego roku. W związku z tym, lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2013 r. Do uczelni oraz studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie: mojestypendium.pl