​15 mln zł trafi na aktywizację zawodową uchodźców z Ukrainy w Dolnośląskiem. W ramach projektów będzie można poszukiwać pracy, prowadzić szkolenia, warsztaty, podwyższyć kwalifikacje lub odbyć płatny staż w firmie.

Projekty mają dotyczyć aktywizacji zawodowej uchodźców pozostających bez zatrudnienia powyżej 30. roku życia, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w Ukrainie. Konkurs jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to ponad 15 mln zł.

Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego. Aktywizacja zawodowa uchodźców może odbywać się poprzez pośrednictwo pracy, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty i konsultacje z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, szkolenia i kursy podwyższające kwalifikacje oraz staże zawodowe.

Dzięki proponowanym formom wsparcia w ogłoszonym konkursie, obywatele Ukrainy będą mogli szybko znaleźć zatrudnienie. Z jednej strony będą mieli możliwość uzupełnienia swoich kwalifikacji przez szkolenia, zostaną objęci poradnictwem zawodowym, a z drugiej strony udział w płatnych stażach, gwarantuje im zdobycie doświadczenia zawodowego - powiedziała wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zuzanna Bielawska.

O środki na realizację projektu mogą ubiegać się następujące podmioty: organizacje pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samorządy gospodarcze i zawodowe, organizacje pozarządowe, szkoły lub placówki oświatowe, uczelnie wyższe, wspólnoty samorządowe.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 czerwca do 7 lipca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest zaplanowane na październik 2022 r.