​Tauron Wytwarzanie i konsorcjum spółek Rafako, Mostostal Warszawa, E003B7 nie zawarły ugody ustalającej sposób rozwiązania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie - poinformował Tauron Polska Energia w czwartkowym komunikacie giełdowym.

W równoległym komunikacie Rafako poinformowało o przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji przedmiotowego kontraktu.  Tauron potwierdził w czwartek wieczorem otrzymanie stosownych dokumentów.

"W dniu 23 marca 2023 r. strony (Tauron Wytwarzanie S.A. i konsorcjum w składzie: Rafako S.A., Mostostal Warszawa S.A. oraz E003B7 - red.) nie zawarły ugody ustalającej sposób rozwiązania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie (...) i rozliczenia wzajemnych roszczeń" - podał w komunikacie Tauron. "Strony kontynuują prace w celu zawarcia ugody" - dodała spółka.

We wtorek Tauron informował, że w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie zmierzają do zawarcia ugody w terminie do 23 marca br., na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.

W poniedziałek Tauron i Rafako uzgodniły przed Prokuratorią Generalną założenia warunków przyszłej ugody w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie. W dniu wejścia tego porozumienia w życie, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te objęte ugodą - wynika z informacji firm.

We wtorkowym raporcie bieżącym Tauron poinformował o aneksie do porozumienia z 7 lutego br. zawartego w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Aneks przedłuża terminy wymagalności roszczeń Rafako i Taurona względem siebie (do 24 i 28 kwietnia), a także przedłuża zobowiązania stron, aby nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z roszczeniami oraz powstrzymać się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń do 28 kwietnia.

"Strony zmierzają do zawarcia ugody w terminie do dnia 23 marca 2023 r., na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu" - podkreślono w raporcie.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. W ramach mediacji przy udziale Prokuratorii Generalnej, 7 lutego br. strony poinformowały o zawarciu wstępnego porozumienia, zapowiadając zawarcie ugody w terminie do 8 marca; później termin przesunięto o dwa tygodnie; teraz nastąpiło kolejne przesunięcie.

W poniedziałek poinformowano o uzgodnieniu założeń do warunków ugody. Uzgodniono, że Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, z zastrzeżeniem uprzedniego osiągnięcia porozumienia Rafako z gwarantami.

"Tauron Wytwarzanie ograniczy swoje roszczenia wobec wykonawcy (Rafako - red.) i spółki zależnej do kwoty 240 mln zł, która to kwota zostanie wypłacona z gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu - uzgodnienie to nie oznacza uznania przez wykonawcę i spółkę zależną roszczeń Tauron Wytwarzanie" - podało w poniedziałkowym komunikacie Rafako.

Kwota należna Tauronowi z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu, na jaką strony przystały podczas mediacji, ma pozwolić na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Tauron jest w trakcie opracowywania planów docelowych rozwiązań, które pozwolą na stabilną eksploatację bloku 910 MW - komentował w poniedziałek prezes Szuladziński.

Jak ocenił, wypracowane założenia pozwalają na przeprowadzenie takiego zakresu napraw, by blok pracował długoterminowo z większą efektywnością.

W komunikacie Rafako zaznaczono, że poczynione zostały uzgodnienia dotyczące założeń przyszłej ugody, "natomiast nie doszło do podpisania pomiędzy wykonawcą, spółką zależną i Tauron Wytwarzanie ugody, której treść jest przedmiotem dalszych prac tych podmiotów".

Ugoda - po jej ostatecznym podpisaniu - ma wejść w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych. Dodatkowo Rafako do 24 kwietnia musi zawrzeć także porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 mln zł na rzecz Taurona Wytwarzanie.

Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie do 24 kwietnia br. uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez Rafako.

Na mocy ugody Tauron Wytwarzanie ma wypłacić Rafako łącznie ponad 65 mln zł, w tym m.in. 10 mln zł za wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. Tauron ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania, których łączną wartość (32,5 mln zł) odpowiada faktycznemu zaawansowaniu tych prac.

Rafako zwolni także podwykonawców ze zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauronem Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt, wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych.

Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek. Ponownie jednostkę uruchomiono - również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów - w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona - przyczynami są liczne wady i usterki bloku.