Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe z wyborów prezydenckich 2020 trzech komitetów: Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka i Mirosława Piotrowskiego. Bez zastrzeżeń przyjęte zostały sprawozdania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Rafała Trzaskowskiego oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W wyborach prezydenckich 2020 roku kandydowali: popierany przez obóz PiS Andrzej Duda - który w drugiej, decydującej turze głosowania pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, zdobywając nieco ponad 51 procent głosów, wspomniany Trzaskowski, który w roli kandydata KO zastąpił już w trakcie kampanii Małgorzatę Kidawę-Błońską, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, reprezentujący Lewicę Robert Biedroń, kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, pełnomocnicy finansowi wszystkich komitetów wyborczych mieli obowiązek złożenia Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdań finansowych z wyborów, a PKW mogła przyjąć je bez zastrzeżeń lub wskazując uchybienia albo odrzucić.

Dzisiaj komisja zakończyła badanie sprawozdań.

Bez zastrzeżeń PKW przyjęła sprawozdania: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Rafała Trzaskowskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Ze wskazaniem na uchybienia przyjęte zostały sprawozdania: Andrzeja Dudy, Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Pawła Tanajno, Waldemara Witkowskiego i Stanisława Żółtka.

PKW odrzuciła natomiast sprawozdania Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka i Mirosława Piotrowskiego.

Komitet Szymona Hołowni przyjął niezgodnie z przepisami ponad 200 tysięcy złotych

Sprawozdanie Szymona Hołowni odrzucone zostało z powodu przyjęcia z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego w sumie ponad 201 tysięcy złotych.

Blisko 33 tysiące złotych przyjęte zostały w niedozwolonym terminie.

Ponad 168 tysięcy pochodziło natomiast od nieuprawnionych podmiotów. Chodzi m.in. o spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia i osoby, co do których komitet nie był w stanie ustalić, że są obywatelami polskimi mającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Sprawozdanie Marka Jakubiaka odrzucone zostało z uwagi na przyjęcie 1000 złotych w niedozwolonym terminie.

Sprawozdanie Mirosława Piotrowskiego PKW odrzuciła zaś za przyjęcie 50 złotych w niedozwolonym terminie oraz przyjęcie - niezgodne z przepisami - niepieniężnych korzyści majątkowych w wysokości 230 złotych.

Teraz pełnomocnicy finansowi komitetów, których sprawozdania zostały odrzucone, mogą skierować skargi do Sądu Najwyższego: mają na to 14 dni od doręczenia postanowienia PKW. Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie w ciągu 60 dni od dnia doręczenia skargi.

Jeżeli sprawozdanie finansowe zostanie ostatecznie, prawomocnie odrzucone, to pomniejszona zostanie dotacja przysługująca komitetowi wyborczemu: mowa jest tutaj o trzykrotności kwoty, którą komitet pozyskał albo wydał z naruszeniem przepisów.