Już 26 maja wybierzemy posłów do Parlamentu Europejskiego. Kto, kiedy i na jakich zasadach może zagłosować za granicą? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące tej kwestii.

Kto może zagłosować za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, takie prawo ma osoba, która spełnia poniższe warunki:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

- nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

- posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

- zostanie wpisana do spisu wyborców.

Co ważne, w obwodach głosowania utworzonych za granicą można oddać głos wyłącznie osobiście. 

Głosowanie za granicą odbywa się w polskich placówkach dyplomatycznych. Ich listę można znaleźć tutaj. 

Osoby chcące zagłosować poza granicami Polski zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Jakie dane należy podać?- nazwisko

- imię (imiona),

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,

- miejsce pobytu wyborcy za granicą,

- numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego; w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania),

- miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia można dokonać do 23 maja 2019 r. (włącznie).

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w niedzielę 26 maja 2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Ze względu na różnicę czasu w obu Amerykach wybory odbędą się w sobotę 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.