Szczególne uprawnienia dla policji i innych służb, plan zabezpieczenia medycznego, dodatkowe przejazdy kolejowe oraz brak opłat za polskie wizy - to niektóre z regulacji zaproponowanych w projekcie tzw. specustawy, przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które pod koniec lipca odbędą się w Krakowie.

Szczególne uprawnienia dla policji i innych służb, plan zabezpieczenia medycznego, dodatkowe przejazdy kolejowe oraz brak opłat za polskie wizy - to niektóre z regulacji zaproponowanych w projekcie tzw. specustawy, przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które pod koniec lipca odbędą się w Krakowie.
Do Krakowa może zjechać na ŚDM nawet 2,5 mln pielgrzymów /RMF FM /RMF FM

Projekt ustawy przygotowanej w Kancelarii Premiera Rady Ministrów ma ułatwić przygotowania do organizacji Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) i ich właściwe zabezpieczenie. Jak czytamy w uzasadnieniu, w związku z tym, że w ŚDM może wziąć udział nawet 2,5 mln pielgrzymów, konieczne jest stworzenie szczególnych rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa, w tym medycznego, porządku publicznego oraz wsparcie podmiotów realizujących zadania związane z organizacją ŚDM, np. samorządów.
Jak tłumaczą autorzy projektu, specustawa potrzebna jest również z tego względu, że do wydarzeń o charakterze religijnym, choćby tak licznych i złożonych organizacyjnie jak ŚDM, nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

W projekcie specustawy zaproponowano, by organizator ŚDM miał obowiązek opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, który przedłoży Komendantowi Głównemu Policji oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej do 15 maja br. Projekt przewiduje możliwość sprawdzenia przez policję osoby zarejestrowanej jako wolontariusz pod kątem możliwości stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakłada także przyznanie policji szczególnych uprawnień w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne organy i służby, także w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak również uzyskanych i przetwarzanych przez organy ściągania innych państw. Uprawienie to ma charakter czasowy (obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia br.). Szczególne uprawnienia miałyby być również przyznane Straży Ochrony Kolei, np. prawo przeszukania bagażu podróżnych. Także te uprawnienia miałyby charakter czasowy.

Jeśli chodzi o transport uczestników ŚDM po Polsce, przewiduje się powierzenie szczególnych zadań zarządcy infrastruktury kolejowej - PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. Autorzy projektu przyjęli bowiem, że pielgrzymi będą poruszali się po Polsce przede wszystkim koleją i że potrzebne będą w związku z tym dodatkowe przejazdy, konieczne zatem będzie organizowanie przewozów okazjonalnych, poza regularnymi rozkładami jazdy. Projekt ma np. dopuścić możliwość wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Jeśli chodzi o transport drogowy, w projekcie zaproponowano, aby Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wykaz rekomendowanych tras przejazdu niezbędnych dla sprawnego przemieszczania się uczestników ŚDM oraz monitorował natężenie ruchu i występowanie ewentualnych utrudnień na drogach publicznych.

W projektowanej ustawie przewidziano także możliwość udzielenia wsparcia przy organizacji ŚDM przez resort obrony narodowej, w zakresie logistyki, transportu, łączności czy zabezpieczenia medycznego i sanitarnego.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca. Weźmie w ich udział papież Franciszek.

(rs)