Pisemne powiadomienie wszystkich wyborców o dniu i zasadach głosowania, głosowanie z użyciem przezroczystych urn i 9-letnie kadencje członków Państwowej Komisji Wyborczej - to proponowane przez prezydenta zmiany w Kodeksie Wyborczym. Bronisław Komorowski skierował dziś projekt do Sejmu.

Projekt mówi też o jasnym opisaniu zasad przeprowadzenia wyborów i poinformowaniu o nich każdego z wyborców osobno, specjalnym pismem, na 10 dni przed elekcją. Głosy do urn byłyby wrzucane w kopertach.

Prezydent proponuje też, by sumując wyniki podawano przyczyny nieważności głosów – czy były one puste, czy źle oddane. Członkowie PKW składaliby urząd z dniem ukończenia 70. roku życia. Szefem komisji miałby z urzędu być sędzia Trybunału Konstytucyjnego, jego zastępcami - sędziowie NSA i Sądu Najwyższego.

Musimy przełamać, pokonać zjawiska kryzysowe związane z przebiegiem zliczania głosów oraz ze sformułowanymi, bardzo daleko idącymi zarzutami, aż po sfałszowanie wyborów samorządowych w Polsce - powiedział prezydent.   

Komorowski zapowiedział przygotowanie projektu zmian w Kodeksie wyborczym po kłopotach z systemem informatycznym, które opóźniły podanie do publicznej wiadomości wyników I tury wyborów samorządowych. Wywołało to polityczną i medialną burzę wokół PKW, w efekcie której zmienił się skład Komisji.  

Prezydencki projekt, który został skierowany do Sejmu, zakłada, że wójt najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów informuje każdego wyborcę "w formie imiennego zawiadomienia" o wpisaniu do spisu wyborców. W zawiadomieniu znalazłyby się informacje o numerze obwodowej komisji wyborczej, jej siedzibie, dacie i godzinach głosowania, a także o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

Z opinii konstytucjonalistów oraz kalendarza wyborczego wynika, że jeśli istotna zmiana w Kodeksie wyborczym obowiązywać w przyszłorocznych jesiennych wyborach parlamentarnych, to musiałaby być wprowadzona najpóźniej do 10 lutego. Zmiany mniej istotne, takie jak np. wprowadzenie przezroczystych urn, mogą być - zdaniem konstytucjonalistów - wprowadzane niezależnie od kalendarza wyborczego.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, "przedstawione w projekcie propozycje zmian prawa wyborczego nie są zmianami istotnymi, a ich podstawowym celem jest usprawnienie technicznej strony głosowania oraz wzmocnienie przejrzystości procedury wyborczej".  

W projekcie jest mowa, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są artykuły mówiące m.in. o przezroczystych urnach, sposobie wykonania urn oraz kopertach - one miałyby wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

(mpw)