Premier Mateusz Morawiecki przypomniał podczas konferencji o wprowadzeniu stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Co to dla nas oznacza?

Wprowadzenie stanu epidemicznego oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić np. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się oraz czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych.

MZ będzie mógł zdecydować również m.in. o czasowym ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy oraz zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. Będzie tez mógł wprowadzić nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Resort wskazał, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mówi o tym, że pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Podczas dzisiejszej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał o obowiązującym stanie epidemicznym.

Jak wyjaśniał, zostanie m.in. zawieszony międzynarodowy transport lotniczy i kolejowy, a zakazane staną się zgromadzenia powyżej 50 osóbDotyczy to także związków wyznaniowych, miejsc kultu religijnego, kościołów. Zostaną zamknięte imprezy rozrywkowe: kluby, puby, restauracje, kasyna, bo to nie jest czas na to, żebyśmy się bawili, pomimo że nasze dzieci nie chodzą do szkoły, studenci nie chodzą na uniwersytety - mówił.

Podejmujemy decyzję o tymczasowym przywróceniu granic. Najpierw na 10 dni - z możliwością przedłużenia - poinformował szef rządu. Jak dodał, polscy obywatele wracający z zagranicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. 

Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe. One zostaną wstrzymane od niedzieli, od godziny 0.00 w niedzielę, czyli w nocy z soboty na niedzielę - poinformował premier. Zastrzegł, że krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.

Morawiecki zapewnił, że granice pozostaną otwarte dla przepływu towarów, a Polakom nie zabraknie żywności. Poraz kolejny podkreślił, że robienie dużych zapasów i wykupywanie towarów ze sklepów nie jest potrzebne.

Oficjalne informacje o koronawirusie dostępne są na rządowej stronie gov.pl/koornawirus

Normy prawne dla wprowadzenie stanu epidemicznego

Zasady wprowadzania i postępowania podczas stanu zagrożenia epidemicznego reguluje Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Rozdział 8: Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego.

Art. 46. Ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

1.Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2.Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.
3.Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 obowiązkowe szczepienia ochronne, ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 stosowanie przepisów ustawy, ust. 1.

4.W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:

1)czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2)czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
3)czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4)zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5)obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6)nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7)obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

5.Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:
1)niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych;
2)wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

6.Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.


Rząd wprowadza stan epidemiczny

Na rządowej stronie poświęconej koronawirusowi również pojawiły się informacje dotyczące wprowadzenia stanu epidemicznego. Działania, które zostały podjęte obejmują:

 1. 19 szpitali przekształconych zostaje w szpitale zakaźne. Dodatkowy szpital zakaźny powstanie w każdym województwie, a w większych regionach dwa. Placówki będą zajmować się tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Listę szpitali można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia.
 2. Można, zgodnie z prawem, skierować personel medyczny do pracy w jednostkach, które są istotne do przeciwdziałania szerzeniu się epidemii.
 3. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.
 4. Rozważane jest zwiększenie liczby laboratoriów diagnozujących koronawirusa. Obecnie takie badania prowadzi 15 laboratoriów.
 5. Testami diagnostycznymi zostają objęte również osoby kierowane do kwarantanny. Obecnie jest dostępnych kilkadziesiąt tysięcy testów oraz podpisywane są umowy na kolejne dostawy.
 6. Szybkie testy przesiewowe będą wdrażane jeśli WHO wyda rekomendacje do ich wykorzystywania.

Oznacza to również, że w kolejnych rozporządzeniach Minister Zdrowia może wprowadzić np.:

 1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.