We wtorek wchodzą w życie przepisy, które w okresie ferii zimowych dopuszczają organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania. Możliwe będzie też organizowanie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego. Rozporządzenie określa też zasady egzaminów: maturalnego i ósmoklasisty.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra edukacji i nauki. Dotyczy ono zasad organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych. Zgodnie z nowymi przepisami, które we wtorek wchodzą w życie, w czasie ferii możliwy będzie zorganizowany wypoczynek w miejscu zamieszkania.

Chodzi o półkolonie dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej. Możliwe będzie też organizowanie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorami wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych formach będą mogły być wyłącznie: szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Nowe przepisy wprowadzają też zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej.

Rozporządzenie określa zasady egzaminów: maturalnego i ósmoklasisty

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki określa też formułę egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, jaka będzie obowiązywać w przyszłym roku. 

Matura, podobnie jak w tym roku, będzie miała formę tylko pisemną. Ponadto absolwenci nie będą mieli obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

Wyjątkowo egzaminów ustnych będą mogli przystąpić absolwenci, którzy starają się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną.

W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdadzą egzamin maturalny i uzyskają świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymają z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania.