Do 3 maja zostało przedłużony zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat. Zasiłek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka. Jego długość nie zależy od liczby dzieci.

Na podstawie specustawy w związku z zamknięciem z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dzieci, które nie ukończyły 8 lat, mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz tym, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.


Co powinien zrobić rodzic korzystający z dodatkowego zasiłku?

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - bezpośrednio ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Za jaki okres przysługuje zasiłek opiekuńczy? Czy z zasiłku opiekuńczego może skorzystać oboje rodziców?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

ZUS przypomina, że nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom - jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Zgodnie z decyzją rządu zajęcia w szkołach i przedszkolach będą zawieszone do 24 maja. W tym tygodniu zostaną przedstawione decyzje dotyczące ewentualnego wprowadzenia form opieki w przedszkolach, żłobkach i szkołach.