Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. I choć egzaminu ósmoklasisty - w przeciwieństwie do matury - nie można nie zdać, to od jego wyników testu zależy, czy dzieci dostaną się do wymarzonych szkół. Dowiedz się, w jaki sposób sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty - kiedy wyniki?

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty dziś - 1 lipca, w piątek - publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne dla każdego ucznia na stronie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU, na indywidualnym koncie zdającego. Aby się do niego zalogować, uczeń musi mieć login (PESEL ucznia) i hasło, które otrzymał od dyrektora swojej szkoły. W przypadku problemów z zalogowaniem, należy skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła". Wówczas na powiązany z kontem adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.

Później należy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą. Następnie pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.

Za tydzień (od 8 lipca) uczniowie otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎rezultatach egzaminu ósmoklasisty. W dokumencie znajdą wynik procentowy (odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej zdobyty z danego przedmiotu) oraz wynik na skali ‎centylowej z każdego przedmiotu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna dla tej drugiej skali podaje tu przykład: Uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 proc. punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

W wynikach procentowych mamy obraz tego, ile punktów uczeń zdobył za rozwiązane zadania z każdego przedmiotu na egzaminie. Wynik centylowy określa natomiast, jaki odsetek jego rówieśników otrzymał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu.

Czy można odwołać się od wyników egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ Uczeń lub jego rodzice mają jednak prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zdającego w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach testu.

Po przejrzeniu pracy mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Składa się go do dyrektora OKE do 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowy dokument i wydaje nowe zaświadczenie.

Egzamin ósmoklasisty a wymarzona szkoła ponadpodstawowa

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej mają laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich oraz finaliści krajowych olimpiad konkursów przedmiotowych.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, najwięcej punktów można zdobyć za dobry wynik egzaminu ósmoklasisty

Następnie cenione są wymienione na świadectwie ukończenia podstawówki oceny z języka polskiego i matematyki, a także dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji do danego oddziału.

Kolejne punkty kandydat otrzymuje za świadectwo z wyróżnieniem, nagrody w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły. 

Kilka dodatkowych punktów można także uzyskać dzięki aktywności społecznej, w tym wolontariatu. Wszelkie działania muszą być jednak wpisane w świadectwo ukończenia szkoły.