Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 57 proc. - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ósmoklasiści dobrze poradzili sobie z zdaniem sprawdzającym umiejętność odbioru tekstu kultury, mieli zaś problem z interpunkcją. Z matematyki nie mieli problemów z prostymi rachunkami w pamięci, gorzej im poszło z wyrażeniami algebraicznymi.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 67 proc. punktów, z niemieckiego - 50 proc., z rosyjskiego - 65 proc., z francuskiego - 80 proc., z hiszpańskiego - 81 proc. i z włoskiego - 89 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 24-26 maja. Przystąpiło do niego 502 900 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i 6150 uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 22 proc., z matematyki - 34 proc., z języka angielskiego - 44 proc., z języka rosyjskiego - 89 proc.

Z czym mają największy problem uczniowie?

Ósmoklasiści na egzaminie dobrze poradzili sobie z zdaniem sprawdzającym umiejętność odbioru tekstu kultury, mieli zaś problem z interpunkcją. Z matematyki nie mieli problemów z prostymi rachunkami w pamięci, gorzej im poszło z wyrażeniami algebraicznymi - wynika z analizy CKE.

"Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio" - czytamy we "Wstępnej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty".

Rozwiązując zadania z matematyki, ósmoklasiści wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Z kolei na egzaminie z języka obcego nowożytnego, rozwiązujący zadania z języka angielskiego i języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Jak czytamy we wstępnej informacji CKE, na egzaminie z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.

"Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego" - wskazano.

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, uczniowie przystępujący do egzaminu z niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych i rozumienie ze słuchu.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na swojej stronie internetowej. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają dopiero za tydzień - 8 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne dla każdego ucznia na stronie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU, na indywidualnym koncie zdającego. Aby się do niego zalogować, uczeń musi mieć login (PESEL ucznia) i hasło, które otrzymał od dyrektora swojej szkoły. W przypadku problemów z zalogowaniem, należy skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła". Wówczas na powiązany z kontem adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.

Później należy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą. Następnie pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.

Egzamin na podstawie wymagań egzaminacyjnych

W tym roku - podobnie jak w zeszłym roku - w związku z epidemią Covid-19 i edukacją zdalną egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.