Od poniedziałku 17 maja trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ogłosił minister edukacji i nauki. Wcześniej harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Harmonogram ogłoszony przez ministra uwzględnia termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i przekazania uczniom przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin przeprowadzony będzie w dniach 25-27 maja. Ósmoklasiści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do niego w maju będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym - 16-18 czerwca.

Rok szkolny zakończy się 25 czerwca. 2 lipca ogłoszone zostaną wyniki egzaminu. Zaświadczenia o wynikach egzaminu przekazane zostaną szkołom podstawowym do 8 lipca. 9 lipca zaświadczenia zostaną wydane uczniom.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 17 maja do 21 czerwca.

Od 17 do 31 maja można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Od 1 do 14 czerwca będą w tych szkołach przeprowadzone sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznych.

Druga tura składania dokumentów do szkół to będzie od 25 czerwca do 14 lipca. To czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których uczeń kandyduje.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Od 23 do 30 lipca w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września.

Nieprzedłożenie do 24 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Harmonogram ogłoszony przez ministra edukacji i nauki dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy rekrutacji do tych szkół będą ogłaszane przez kuratorów oświaty.