Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego ujawniło właśnie list skierowany przed tygodniem do prezes Julii Przyłębskiej. Po tym, jak odmówiła umieszczenia ich uwag w dorocznym sprawozdaniu z prac Trybunału, sędziowie domagają się opublikowania informacji o nieprawidłowościach w działaniu na stronie TK. Chcą też przekazania informacji na ich temat prezydentowi oraz Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

Podpisany przez sędziów Kieresa, Pszczółkowskiego, Pyziak-Szafnicką, Rymara, Tuleję, Wronkowską-Jaśkiewicz i Zubika list trafił do sekretariatu Prezesa TK przed tygodniem. Sędziowie ujawniają go ze względu na to, że nie nastąpiło to, o co prosili - publikacja ich uwag na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej sędziowie prosili o załączenie ich do dorocznego sprawozdania z działalności TK w 2017 roku, prezes Przyłębska jednak odmówiła.

Wyznaczanie składów orzekających


To główny punkt zastrzeżeń do prawidłowości pracy TK pod rządami Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego. Składy sędziowskie wyznaczane są arbitralnie i z pominięciem zasady alfabetycznego przydziału. Najlepiej świadczą o tym zebrane przez sędziów dane.

W sprawach o wyłączenie ze składów orzekających (głównie dotyczących tzw. sędziów-dublerów, wybranych przez Sejm obecnej kadencji na miejsca "zajęte") ani razu nie zostali wyznaczeni sędziowie Pszczółkowski, Rymar, Wróbel i Zubik. Aż 12 razy orzekał w nich sędzia Jędrejek (w czasie 10 zaledwie miesięcy pracy w TK). 10 razy wyznaczany był do nich sędzia Jędrzejewski, a 9 razy - sędzia Warciński. Wszyscy oni to sędziowie wybrani przez obecny Sejm.


Zgodność z Konstytucją


Do spraw o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją aż 17 razy wyznaczony został urzędujący w 2017 zaledwie 6 miesięcy sędzia Zielonacki, 16 razy sędzia Jędrzejewski i 14 razy urzędujący 10 miesięcy sędzia Jędrejek. Najbardziej doświadczeni sędziowie Pyziak-Szafnicka, Wronkowska-Jaśkiewicz, Zubik i Tuleja wyznaczeni zostali do orzekania tylko w 5-7 sprawach.

Zdaniem sędziów tak rażące dysproporcje w obciążeniu poszczególnych sędziów wyraźnie świadczą o naruszeniu równowagi, a sposób wyznaczania sędziów stanowi naruszenie przepisów, nakazujących stosowanie porządku alfabetycznego.

Inne uwagi

Sędziowie wskazują na faktyczne pozbawienie możliwości sprawowania funkcji wiceprezesa TK Stanisława Biernata przez udzielenie przez Julię Przyłębską pełnomocnictw do kierowania TK Mariuszowi Muszyńskiemu. Piszą o pominięciu części sędziów przy informowaniu o zgromadzeniu ogólnym w lutym ub. roku. Przypominają swoje ignorowane przez wiele miesięcy prośby o zwołanie zgromadzenia dla omówienia zastrzeżeń do działania TK - poza wyznaczaniem składów chodziło wówczas m.in. o nierozpatrywanie od wielu miesięcy wniosku min. Ziobry kwestionującego wybór sędziów Rymara, Tulei i Zubika i ograniczenia dostępu mediów do prac TK.

Sędziowie przypominają też zignorowane przez Przyłębską pytania, kto i na jakiej podstawie usunął z bazy orzeczeń TK kilka wyroków (K 47/15, K /39/16 i K 44/16). Zwracają też uwagę na uniemożliwienie dyskusji i zgłaszania uwag do projektu Regulaminu TK, a także przyjęcie go bez dyskusji i to mimo sygnalizowania przez część sędziów, że niektóre jego postanowienia są niezgodne z Konstytucją.


Cały list możecie przeczytać tutaj