Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego krytycznie odniósł się do trybu przygotowania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przedstawionego przez MEiN. Według władz uczelni, zmiany zostały przyjęte w sposób nietransparentny i bez udziału ekspertów.

Resort edukacji i nauki opublikował 9 lutego nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W piątek ukazała się na stronie resortu zmiana i sprostowanie w sprawie tego wykazu. 

Jak poinformował wówczas resort, wprowadzone kolejne zmiany dotyczą zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 punktów punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, ujętym w bazie Web of Science lub Scopus, ujęcia w wykazie 5 nowych czasopism naukowych i korekty tytułów 8 czasopism naukowych.

Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek postanowił premiować czasopisma według własnego uznania. Do góry poszły bowiem pisma, w których sam publikował, jako prawnik na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego krytycznie o trybie

Jak czytamy na stronie internetowej uczelni, w jednomyślnie przyjętym stanowisku podkreślono, że "zmiany zostały podjęte w sposób nietransparentny i bez oparcia w eksperckiej analizie poziomu naukowego".

Cytat

Przyjęty z naruszeniem prawa nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przyczyni się do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku". "Może być to podstawą do skarg kierowanych do sądów administracyjnych przeciwko decyzjom o przyznaniu oceny dyscyplinom naukowym reprezentowanym w poszczególnych uczelniach
oceniono w informacji podanej przez UJ

W uzasadnieniu stanowiska Senatu, przytoczonym w zamieszczonej informacji wskazano, że nowy wykaz sporządzony został z naruszeniem obowiązujących przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykaz niezgodny z zasadami?

Członkowie Senatu zwrócili uwagę, że wykaz został przygotowany wbrew zasadom ustalania punktacji zawartych w rozporządzeniu z 7 listopada 2018 r. 

Wszystko to bez udziału zespołów ekspertów powołanych do oceny dla każdej dyscypliny naukowej, bez wymaganego uzasadnienia przyznanej punktacji oraz z pominięciem Komisji Ewaluacji Nauki, co wynika z oświadczenia samej Komisji z 12 lutego 2021 roku.

Według Senatu UJ, doszło do sytuacji, w której "niektóre czasopisma naukowe o lokalnym znaczeniu uzyskały punktację podobną do uznanych czasopism naukowych o znaczeniu międzynarodowym". 

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nie odzwierciedla więc w pełni znaczenia poszczególnych czasopism naukowych, przyznając niektórym z nich nadmiernie wysoką pozycję, a deprecjonując znaczenie innych czasopism naukowych uznanych w środowisku akademickim - wskazano w stanowisku.

Członkowie Senatu zwrócili również uwagę, że zgodnie z obowiązującymi zasadami ewaluacji dyscyplin naukowych wykaz będzie miał zastosowanie także do oceny publikacji ogłoszonych w latach 2019-2020. 

Wszystkie przedstawione w uzasadnieniu argumenty mogą stanowić podstawę do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku - przypomniano w zamieszczonej informacji