Przewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, który wczoraj po południu mailem został poinformowany o zwolnieniu dyscyplinarnym, w RMF FM zapowiada odwołanie do sądu pracy. Jego zdaniem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złamała prawo i nie dochowała procedur wynikających z ustawy o związkach zawodowych. Oprócz niego PAŻP zwolniła jeszcze dwóch związkowców.

Franciszek Teodorczyk w lutym wraz z kolegami - na naszej antenie - krytykowali pandemiczną organizację pracę w wieżach kontrolnych. Kontrolerzy podkreślali, że wprowadzone SPO, czyli system pracy w pojedynkę, nie został poprzedzony odpowiednimi kontrolami. "Nasz system pracy może skończyć się tragedią" - mówili związkowcy. Mając świadomość, że historia branży lotniczej w sporej części napisana jest krwią, wydawało nam się, że dotarliśmy cywilizacyjnie do etapu, w którym to bezpieczeństwo jest najwyższą wartością - mówił wówczas Jakub Caban, członek zarządu ZZKRL, który również został zwolniony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kontrolerzy lotów: Nasz system pracy może skończyć się tragedią

Około 18:30 dostałem maila ze zwolnieniem dyscyplinarnym, w tym samym czasie drugi kolega, który miał mieć dyżur, otrzymał decyzję w siedzibie Agencji. Ogromna większość uzasadnienia zwolnienia odnosi się do naszych wypowiedzi medialnych w sprawie SPO. To pokazuje, że w PAŻP podejmowane są decyzje z naruszeniem prawa, bo są określone ramy, w których powinno się to odbywać. Zwolnionych zostało trzech pracowników bez przeprowadzenia konsultacji, a dwóch z tych pracowników, było objętych ochroną z powodu pełnienia funkcji w zarządzie związku zawodowego, które na temat organizacji pracy wypowiadały się również w RMF FM. PAŻP nie dochowała trybu konsultacji zwolnienia pracownika, powinna była zwrócić się o to, czy pracownicy są objęci ochroną. Na pewno będę odwoływał się od tej decyzji do sądu pracy, to jest jawne złamanie prawa i nie można tak tego zostawić. Jeżeli w PAŻP łamie się prawo w tym momencie, to strach pomyśleć, gdzie się jeszcze łamie prawo - mówi Franciszek Teodoroczyk w rozmowie z naszym dziennikarzem Patrykiem Michalskim.

Polska Agencja odmówiła szczegółowych informacji na temat powodów zwolnienia, poinformowała jednak, że według niej Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego - ze względu na braki formalne w złożonej informacji półrocznej - utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Związkowcy odpowiadają, że to tylko linia obrony, "o tym powinien decydować sąd, a nie pracodawca" - uważają zwolnieni.

W odpowiedzi na nasze pytania, PAŻP przesłało poniższe oświadczenie:

"W dniu 29 marca 2021 roku doszło do zmniejszenia stanu osobowego pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy. Doszło do rozwiązania umów bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Było to w pełni zasadne i zgodne z prawem. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przestrzegając obowiązujących przepisów nie ujawnia w przestrzeni publicznej informacji sensytywnych dotyczących jej pracowników oraz byłych pracowników. Nie możemy odnieść się szczegółowo do przyczyn decyzji, w związku z faktem, że dotyczą one sfery prywatnej poszczególnych byłych pracowników i mogą być przedmiotem postępowań sądowych.

Jednocześnie podkreślamy, że każdy pracownik, który nie zgadza się z decyzją pracodawcy, posiada pełne prawo do poddania tej decyzji sądowej kontroli w zakresie jej zasadności i zgodności z prawem. O takim uprawnieniu Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje pracowników w każdym przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

W wyniku nieprawidłowego wykonania przez zarząd ZZKRL obowiązków wynikających ze statutu związku, jak również z ustawy o związkach zawodowych (art. 251 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych), informujemy, że ZZKRL utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W dokumentacji przedkładanej przez zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego ujawniono rażące braki, które spowodowały utratę przez ten związek uprawnień zakładowej organizacji związkowej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej".

Na dodatkowe pytania dotyczące tego, kto zdecydował o tym, że Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego "utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej", Agencja przesłała następującej wyjaśnienia:

"Fakt posiadania bądź braku posiadania uprawnień zakładowej organizacji związkowej wynika przede wszystkim z przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz wprost z dokumentacji przedkładanej przez Związek pracodawcy. Nie jest to natomiast kwestia, która wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądowym. Na każdej z 13 organizacji związkowych spoczywają takie same obowiązki wynikające z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów powszechnie obowiązujących, a ewentualne różnice mogą wynikać z postanowień np. statutu danej organizacji związkowej. W przypadku gdy dana organizacja związkowa łamie przedmiotowe zasady, to może to skutkować np. brakiem skutecznego złożenia informacji półrocznej, co w konsekwencji oznacza że taka organizacja związkowa traci uprawnienia zakładowej  organizacji związkowej w PAŻP.

W tym przypadku, w wyniku analizy dokumentacji przygotowanej na potrzeby postępowań sądowych wytaczanych przeciwko PAŻP przez członków Związku Agencja ustaliła, że półroczne informacje związkowe składane od początku 2019 roku, obarczone są błędami formalnymi a w konsekwencji czego są nieważne i nie wywołują skutków prawnych. Przedmiotowe informacje naruszają postanowienia aktów wewnątrzzwiązkowych nie dopełniają bowiem procedur określonych w statucie jak i potwierdzonych w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z powyższym, wszystkie działania podejmowane przez przedstawicieli zarządu ZZKRL od 11 stycznia 2019 roku w stosunku do Pracodawcy nie wywołują skutków prawnych".

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Niebo dzielimy jak tort, na kawałki". Oto kulisy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Opracowanie: