Drastyczne i nagłe podnoszenie celów redukcji CO2 niesie większe koszty dla polskiej gospodarki i milionów Polaków - napisano w uchwale Zarządu Solidarnej Polski. Ugrupowanie wyraziło dezaprobatę dla uzgodnionego na szczycie UE nowego celu klimatycznego.

Zarząd Solidarnej Polski zebrał się w sobotę, by omówić m.in. skutki porozumienia ws. budżetu UE zawartego na szczycie Rady Europejskiej. Jak poinformował lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, głosami 12 do 8 zarząd partii odrzucił wniosek jednego z jej członków o wyjście ugrupowania z koalicji rządzącej. W oświadczeniu po posiedzeniu poinformowano, że ugrupowanie rekomenduje niezwłoczne zaskarżenie rozporządzenia dotyczącego powiązania praworządności z unijnymi funduszami przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W oświadczeniu podano też, że podczas spotkania poruszono kwestię uzgodnionego na szczycie zwiększenia redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Solidarna Polska stoi na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są dla Polski niekorzystne i w najbliższych latach wpłyną na radykalny wzrost opłat za prąd i ogrzewanie, co dotkliwie uderzy w poziom życia Polaków - czytamy. Dodano, że szczegółowe stanowisko w tej sprawie będzie przedstawione w najbliższych dniach.

W niedzielę Solidarna Polska przesłała mediom przyjętą dzień wcześniej uchwałę ws. dezaprobaty dla nowego celu klimatycznego. W uzasadnieniu uchwały stwierdzono, że realizacja dotychczasowych celów, czyli ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. oraz osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., już teraz jest wielkim wyzwaniem dla Polski i polskiej gospodarki, w szczególności dla energetyki i sektora ciepłowniczego.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) już teraz negatywnie wpływa na koszt energii elektrycznej i ciepła w Polsce, co przekłada się bezpośrednio na spadek konkurencyjności i hamowanie ważnych sektorów polskiej gospodarki, a także obciążanie obywateli wyższymi rachunkami za energię elektryczną i ciepło. Jest także wyzwaniem dla setek samorządowych ciepłowni i elektrociepłowni w Polsce - napisano.

Powołano się przy tym na szacunki, wedle których transformacja energetyczna w Polsce będzie kosztować ponad 500 mld euro, czyli ponad 2 bln złotych. Tymczasem polskie regiony górnicze z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który wspiera Europejski Zielony Ład, mają otrzymać niskie wsparcie w wysokości 16 mld złotych. Solidarna Polska wyraża troskę o miejsca pracy wszystkich osób z sektorów gospodarki, których istnienie będzie zagrożone. Bezkrytyczna akceptacja unijnej polityki klimatycznej ma wpływ na stabilność bezpieczeństwa energetycznego Polski - podkreślono.

Zdaniem Solidarnej Polski, drastyczne i nagłe podnoszenie celów redukcji CO2 doprowadzi do zwiększenia ponoszonych przez Polaków i polską gospodarkę kosztów. Ugrupowanie przyznało, że troska o ochronę środowiska i jakość powietrza jest istotna, jednak realizacja celów klimatycznych powinna być elementem kompleksowych rozwiązań dostosowanych do warunków społecznych i ekonomicznych państw członkowskich.

Zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych - nawet pomimo braku określenia celu dla poszczególnych państw członkowskich - bez dookreślenia zasad zmiany EU ETS oraz zasad dostępu do większej puli środków na dokonanie bardzo głębokiej transformacji energetycznej, rodzi szereg obaw o skuteczność wypracowanego przez Unię Europejską mechanizmu - podsumowano w uzasadnieniu do uchwały.