Sądom grozi spowolnienie działania przez brak wystarczającej liczby ławników. Konieczne są wybory uzupełniające, bo w wielu sądach w październiku nie udało się obsadzić prawie 40 procent stanowisk ławników.

Jak podkreśla dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, postępowania w sądach zwolnią w związku z obowiązujących ławników limitem 12 spraw rocznie. Przekazanie spraw, które są nieobsadzone przez ławników, innym ławnikom możliwe jest - za zgodą prezesa sądu - tylko częściowo.

Jak wyjaśnia ławniczka Ewa Starzyńska, "jeżeli ławnik jest w trakcie wokandy, to wiadomo, że on musi być, bo skład jest niezmienialny".

Dociążanie działających ławników ma jednak ograniczenia. Przewodnicząca Stowarzyszenia Ławników Polskich Martyna Skibiniewska stwierdziła, że "jedni będą troszkę bardziej obciążeni". Dodała, iż "rzeczywiście sądy będą musiały odłożyć sprawy".

Dziennikarz RMF FM zaznacza, że cała nadzieja w wyborach uzupełniających na ławników kadencji, która zaczyna się już w styczniu. Obecnie trwa nabór przed tymi wyborami.

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.