Minął ponad rok od wprowadzenia Programu "Rodzina 500 Plus". Teraz aby zachować ciągłość świadczenia, trzeba złożyć NOWY WNIOSEK. Można to zrobić już od 1 sierpnia. Od tego dnia - na nowy okres - można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

O ZMIANACH W PROGRAMIE 500+ SŁUCHAJCIE W PONIEDZIAŁEK W FAKTACH RMF FM>>>

Wnioski o 500 Plus na nowy okres od 1 sierpnia mogą składać zarówno rodziny, które chcą dalej korzystać z tej formy wsparcia, jak i te, które dopiero chcą dołączyć do rządowego programu "Rodzina 500 Plus".

Wsparcie finansowe udzielane jest na czas od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy okres był dłuższy (od 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program "Rodzina 500 Plus" oficjalnie wystartował do 30 września 2017).

Wniosek w sierpniu - pieniądze w październiku

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia oraz wypłata za październik nastąpi do 31 października tego roku.

 Złożenie wniosku we wrześniu sprawi, że prawa do świadczenia i jego wypłatę (za październik i listopad) otrzymamy nie później niż do 30 listopada.

Jeśli wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata pieniędzy za trzy miesiące (za październik, listopad i grudzień) nastąpi do 31 grudnia.

Trzeba pamiętać, że jeśli złożymy wniosek później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące!

POBIERZ WNIOSEK NA 500 PLUS>>>

Zmiany w programie "Rodzina 500+"

Główne zasady programu "Rodzina 500+" pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka.

Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). 

Wraz z wnioskiem o 500 Plus będzie można ubiegać się także o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski te będą przyjmowane od 1 sierpnia.

Gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych niezbędnych dokumentów można otrzymać w urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej wyznaczonej (np. centrum świadczeń), właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, która o pieniądze z 500 Plus się ubiega.

Wioski można składać osobiście lub listownie, drogą elektroniczną za pomocą portalu "Empatia", a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany.

Ponadto, od 2018 roku dokumenty będzie można przesyłać drogą elektroniczną już w lipcu.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy, to:

Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA

Sprawdź, co zmienia się w świadczeniach 500 plus

W ustawie wprowadzającej zmiany doprecyzowane zostały przepisy, które mają zapobiec nadużyciom przy pobieraniu środków z programu Rodzina 500 plus.

Zmiany dotyczą m.in. dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców. Chodzi głównie o osoby pozostające w nieformalnych związkach i rzekomo samotnie wychowujące dziecko. Jak tłumaczył resort, okazało się bowiem, że wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których pary celowo pomijały dochód współpartnera, by łatwiej uzyskać świadczenie z programu.

Teraz sprawdzane będzie to, czy samotny rodzic wystąpił o alimenty. Oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. 

Kolejna zmiana ma wyeliminować fikcyjne zmniejszanie dochodu. Zdarzało się bowiem, że osoby chcące otrzymać 500 plus celowo zwalniały się z pracy, by ponownie się zatrudnić, ale na innych warunkach, za niższe pieniądze. Teraz jeśli nastąpiłoby to przed upływem 3 miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu.

Kolejne zmiany dotyczą tzw. ryczałtowców. Tutaj także - jak podkreślało ministerstwo pracy i polityki socjalnej - zdarzało się, że osoby prowadzące działalności gospodarczą w oparciu o ryczałt celowo zaniżały swoje dochody. Poprawka doprecyzowuje dochody takich osób, w myśl zasady - jest przychód, muszą być i dochody.

Teraz do wniosku o 500 plus trzeba dołączyć zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

Kto ma prawo do świadczenia

Prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce. W przypadku wątpliwości co do spełnienia tego warunku gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień.

Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeżeli osoba nie udzieli wyjaśnień. W przypadku zaś udzielenia wyjaśnień świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w którym przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.