Jeśli wspólnie rozliczysz się z małżonkiem, możesz zaoszczędzić nawet 12 500 złotych. To oferta dla tych małżeństw w których jedna osoba nie pracuje, bo na przykład zajmuje się domem, a druga osoba zarabia naprawdę dużo, powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, czyli powyżej 170 tysięcy złotych brutto rocznie.

Wspólne rozliczenie małżonków polega na tym dochodu obu osób się sumuje i dzieli przez dwa. Dzięki temu pary w których jedna osoba zarabia dużo, a druga mało mogą uniknąć wpadania przez bogatszego małżonka w wyższą - 32 proc. stawkę podatkową. Obie osoby mogą rozliczyć się według stawki 18 proc.

Warunkiem wspólnego rozliczanie jest bycie małżeństwem przez cały zeszły rok.

Jak to objaśnia Ministerstwo Finansów?

Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ograniczyć obciążenia podatkowe dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania. W przypadku małżonków preferencja polega na opodatkowaniu sumy dochodów wspólnie rozliczających się osób, przy czym podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów (tzw. wspólne opodatkowanie).

Preferencyjny sposób opodatkowania dotyczy także osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku których preferencja polega na określeni u podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy uzyskanych dochodów. Jest to istotne szczególnie w przypadku, gdy dochody jednego ze wspólnie rozliczających się małżonków bądź osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczają określony w ustawie próg podatkowy. Od dochodów poniżej 85 528 zł stawka podatku wynosi 18 proc., natomiast powyżej tej kwoty - 32 proc. W przypadku, gdy dochody podatnika przekraczają wskazany próg podatkowy, wspólne rozliczenie polegające na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów może skutkować opodatkowaniem dochodu w większej części niższą stawką podatkową, czy też opodatkowanie dochodów tylko stawką 18-procentową.

Warunki preferencyjnego opodatkowania:

Wspólne opodatkowanie małżonków lub opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci wymaga złożenia przez przynajmniej jedną z rozliczających się osób wniosku w ramach zeznania podatkowego (w formularzu PIT-36 lub PIT-37). Preferencyjne opodatkowanie jest możliwe w przypadku, gdy żadna ze wspólnie rozliczających się osób, czy osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko nie podlegają opodatkowaniu przy wykorzystaniu tzw. "stawki liniowej" (na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyłączeniem przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lub podatkiem tonażowym.

Uwaga:

Preferencyjny sposób opodatkowania jest możliwy wyłącznie w przypadku terminowego złożenia zeznania podatkowego - do 30 kwietnia roku następnego!

Wspólne opodatkowanie małżonków:

Wspólne opodatkowanie małżonków jest możliwe pod warunkiem istnienia pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy, którego dotyczy opodatkowanie. Z preferencyjnej formy rozliczenia można skorzystać także wtedy, gdy:

- związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, bądź gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, ale małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

- jeden lub oboje małżonkowie posiadają miejsce zamieszkania za granicą (państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej), pod warunkiem, że przychody osiągnięte przez nich w Polsce stanowią łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu ze źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (między innymi stosunek pracy, emerytury i renty) osiągniętego łącznie przez małżonków w danym roku, a zagraniczne miejsce zamieszkania małżonka lub małżonków udokumentowane jest certyfikatem rezydencji. Warunkiem dodatkowym jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji od organu podatkowego państwa, w którym małżonek (małżonkowie), korzystający ze wspólnego opodatkowania ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Uwaga:

Wspólne opodatkowanie małżonków nie jest możliwe, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje wspólność majątkowa.

Uwaga:

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej małżonkowie posiadający miejsce zamieszkania za granicą korzystający z preferencyjnego opodatkowania, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym:

- zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ podatkowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, lub

- innym dokumentem potwierdzającym wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.