Operator sieci Play, spółka P4, ma zapłacić 8 milionów złotych za niezastosowanie się do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i naruszanie interesów klientów. Karę nałożył na spółkę UOKiK.

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, postępowanie w sprawie P4 zostało wszczęte w listopadzie ubiegłego roku. Urząd stwierdził, że P4 nie zastosowała się do wyroku SOKiK, który w lutym 2012 roku uznał, że jedna ze stosowanych w umowach klauzul była niezgodna z prawem. Według niej, pismo wysłane na ostatni podany przez konsumenta adres było automatycznie uznawane za doręczone.

Klauzula ta została wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych i od tego momentu powinna zostać wykreślona z wzorców umów operatora. Mimo prawomocnego wyroku spółka P4 usunęła niedozwoloną klauzulę dopiero po ponad pięciu miesiącach od opublikowania jej w rejestrze - poinformował UOKiK.

Urząd przypomniał również, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, dostawca musi określić w umowie swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Powinien wskazać wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, a odszkodowanie powinno rekompensować wysokość poniesionej szkody. Tymczasem we wzorcach umów stosowanych przez P4 zabrakło postanowienia, które przyznawałoby abonentowi możliwość dochodzenia roszczeń ponad wartość kary umownej narzuconej przez spółkę.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożyła na P4 karę w wysokości ponad 8 milionów złotych. Decyzja nie jest ostateczna, bo spółka odwołała się do sądu.

(edbie)